Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
8 Banko

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
8-1 Pagbukas ng bank account
  Isulat ang mga impormasyong kailangan sa application form mula sa counter at ihanda ang iyong resident card at pasaporte. Gumamit ng selyo (seal) sa pagpirma sa inyong application form. Kung kayo ay magbubukas ng bank account, kayo ay bibigyan ng cash card, na maaaring gamitin sa pag withdraw ng pera sa mga ATM (automatic teller machine) o mula sa CD (cash dispenser).

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
8-2 Withdrawal at deposit
  Maaaring mag-withdraw gamit ang bankbook at rehistradong selyo (seal) sa counter, o gumamit ng ATM o CD card. Subalit mas mainam gamitin ang cash card o ATM. Ipasok lamang ang iyong cash card at i-enter ang PIN number kung kayo ay nais mag-withdraw ng pera mula sa ATM. Maari din magdeposito sa ATM gamit ang cash card o bankbook.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
8-3 Remittance sa ibang bansa
  3 uri ng remittance sa ibang bansa: remittance check, ordinary money order at telegraphic money order. Maaaring ipadala ang remittance check na inisyu ng banko sa pamamagitan ng koreo. Pero ang remittance sa ordinaryo o telegraphic money order ay mas mainam. Ang telegraphic money order ang pinakamabilis sa tatlo.

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.