Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
12 National Health Insurance

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management 

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo 

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital   Para sa mga naninirahan sa bansang Hapon, maaari kayong kumuha ng national health insurance upang maging magaan ang gastusin sa pagpapagamot at pagpunta ng ospital. Kung kayo ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, kayo ay ipinapasok sa employee health insurance kung kaya't kailangang mag-apply para sa pagpapawala ng bisa ng national health insurance. Dalhin ang employee health insurance card  at pumunta sa city hall o munisipyo para sa proseso.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
12-1 Dayuhang residente na maaaring makapag-enrol sa national health insurance

i1jSinumang nakalista sa gBasic Resident registrationh at pinayagan manatili ng higit sa 3 buwan.

i2jSinumang mananatili sa Japan ng hindi aabot sa 3 buwan, subalit pinayagang manatili ng higit sa 3 buwan ayon sa dokumento ng gstatus of residenceh na may lagda ng gMinister of Health, Labor and Welfareh.
 Mga banyagang residente ay kailangan magpatala sa gnational insurance systemh, kung natugunan ang (1) o (2) ng nasa itaas at hindi nakatala sa gemployees' health insurance systemh.
yKatanunganz
œFujimino-shi@HokenE Nenkin-ka@HokenENenkin-kakari:
tel.049-262-9020


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
12-2 Paraan sa pag-enrol
 Ang inyong resident card, pasaporte at notification card o Individual Number card ay kailangan para maka-enroll sa national health insurance. May pagkakaiba ang mga kondisyones sa pag-enroll, kung kaya't makipag-ugnayan sa Insurance-Pension Section ng Fujimi-shi, Insurance-Pension Section ng Fujimino-shi o sa Residents Affairs Sect. ng Miyoshi-machi. Para sa mga nagta-trabaho at naka-enrol sa employee health insurance pumunta sa city hall o munisipyo para sa pagpapawala ng bisa ng national health insurance. Dalhin din ang inyong employee health insurance card para sa pagpaproseso.
yKatanunganz
œFujimino-shi@HokenE Nenkin-ka@HokenENenkin-kakari:
tel.049-262-9020
 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
12-3 National Health Insurance Tax (Premium)
  Sa inyong pagsapi sa National Health Insurance , bilang gastusin sa pagpapagamot ay papatawan kayo ng national health insurance tax na ibabase sa inyong kita noong nakaraan taon at ng per capita rate depende sa bilang ng kasambahayan.
Gayundin, para masuportahan ang sistemang medikal para sa latter-stage elderly care (ibabase sa income at per capita rates), ang mga kasaping miyembro na may edad 40 hanggang 64 taong gulang ay papatawan ng buwis para sa long term care insurance (base sa income at per capita rate) at ito ay isasama sa pagkalkula ng babayaran para sa national health insurance tax..
Ang national health insurance tax ay mahalaga para mapunan at masuportahan ang national health insurance ng sambayanan.

yKatanunganz
œFujimino-shi@HokenE Nenkin-ka@Hokenzei-kakari:
tel.049-262-9039

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
12-4 Sertipiko ng Health insurance (Hoken sho) ay pasaporte para sa medikal na pagpa-eksamen
  Ang mga mayroong national health insurance ay binibigyan ng health insurance certificate, bawat miyembro ng pamilya . Ito ay patunay na kayo at inyong mga anak ay nakaseguro. Palaging dalhin ang certificate na ito tuwing bibisita sa ospital o klinika.
yKatanunganz
œFujimino-shi@HokenE Nenkin-ka@HokenENenkin-kakari:
tel.049-262-9020


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
12-5 Babayarin sa pagpapagamot (mga benepisyo)
  Kapag kayo ay nagpagamot o kumunsulta sa ospital at mayroon kayong health insurance certificate, kayo ay magbabayad lamang ng 30% ng buong kabayaran, 20%~30% para sa mga matatanda 70 anyos pataas, 20% para sa mga batang hindi pa pumapasok sa elementarya, at ang kalabisan ay babayaran ng insurance. Sakaling ang gastusin ng isang pasyente ay lumampas sa nakatalagang halaga kada buwan, ang sobrang binayaran ay maaring ideklara bilang mataas na gastusin ng pagpapagamot at ito ay maibabalik sa pagpasa ng aplikasyon.  Kung maipasa ninyo ang "eligibility certificate for ceiling-amount application" sa ospital o pagamutan, ang babayaran ninyo ay yung halaga ayon sa limit na nakatalaga. 
yKatanunganz
œFujimino-shi@HokenE Nenkin-ka@Iryou-hi Shikyu-kakari:
tel.049-262-9042


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
12-6 Specific health checkup
  Simula Abril 1, ang Specific health checkup ay isinasagawa para sa mga may edad 40~74 na nakatala sa national health insurance. Ang tiket para sa pagsusuri ay ipapadala sa mga naka-akda sa katapusan ng Mayo. Maari lamang na  pumunta sa medikal na institusyon na nakatalaga sa bawat bayan o siyudad para sa pagsusuri mula Hunyo ` Nobyembre. (Sa magiging 75 taon gulang sa taong ito, magpasuri bago ang araw ng kaarawan.) Walang bayad ang pagsusuri. (simula Abril, 2021). Ang pagsusuri ay kinapalooban ng pisikal na sukat (tulad ng taas, bigat, at sukat ng bewang), dugo, ihi, electrocardiogram, atibpa.   Sa mga nasuring merong gmetabolic syndromeh o maaring magkaroon, mayroong gkalusugang gabay para sa pagbabago ng life styleh.
yKatanunganz
œFujimino-shi@HokenE Nenkin-ka@Iryou-hi Shikyu-kakari:
tel.049-262-9042


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
12-7 Recreational facilities at  kumpletong medical checkup (Ningen Dokku)
(1) Recreational facilities at mga subsidy
Para sa pangangalaga ng kalusugan ng mga residente ng syudad at bayan ay nakikipag-ugnayan ang mga upisina ng munisipyo sa mga  nakatalagang recreational facilities upang magamit ninuman ang mga serbisyo . Para sa detalye tumawag sa tagapamahala sa munisipyo ng inyong bayan o syudad.
(2) Kumpletong medical checkup o "Ningen Dokku"
Pangalagaan natin ang ating kalusugan. Kung nais magpatingin ng kumpletong medikal checkup sa nakatalagang ospital, ang ilang porsyon ng babayaran ay sasagutin ng siyudad o bayan. Para sa detalye tumawag sa tagapamahala sa munisipyo ng inyong syudad o bayan

yKatanunganz

œ Fujimi-shi Hoken Nenkin-ka Kenkou Hoken kakari :     tel.049-251-2711
œ Fujimino-shi HokenENenkin-ka Hokenzei-kakari: 
tel. 049-261-2611       
œ Miyoshi-machi Jumin-ka Hoken Nenkin-tantoF
tel. 049-258-0019
 


Copyright (C) FICEC. All rights reserved.