Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
5-1 Serbisyo sa Tubig

(1) Pag-request sa serbisyo ng tubig
 
Bago makapagsimulang gumamit ng serbisyo ng tubig, kailangang magsumite ng "abiso sa pagpasimula ng serbisyo ng tubig", o makipag-ugnayan sa tanggapan sa pamamagitan ng electronic application, pagpadala ng abiso o pagkontak sa telepono

(2) Sa pagbayad ng singil sa tubig 
  Ang singil para sa tubig at sewerage ay binabasa isang beses kada dalawang buwan.  Kung mayroon kang bank account, mangyaring gumamit ng direct debit. Para sa mga hindi gumagamit ng direct debit, padadalhan kayo notisya ng babayarin.  Maaring kayong magbayad sa mga itinalagang lugar tulad ng bangko, convenience store, city hall (town hall) o iba pang sangay ng munisipyo.
Sa Fujimino-shi, maaring gamitin ang smartphone app services (PayPay, LINE Pay, Pay B, Shiharai Hisho, J-Coin, d-payment, au-Pay) , sa Miyoshi-machi (PayB, PayPay, FamiPay, pagbayad sa convenience store na serbisyo ng Rakuten Bank, LINE Pay, au PAY), at sa Fujimi-shi (LINE Pay).
Para sa detalye tingnan ang homepage ng bawat lungsod at bayan para sa mga institusyong pinansyal na maaring magamit at mga paraan ng proseso.

(3) Pagpatigil sa serbisyo ng tubig
Kung kayo ay lilipat ng tirahan itawag ang pagpatigil ng tubig hanggang 5 araw bago kayo lumipat sa upisina na nakasaad sa ibaba. Maaring bayaran ang natitirang babayarin sa pamamagitan ng check account o statement of payment o cash.
yKatanunganz
œ Fujimi-shi Suidou Okyakusama CenterFtel.049-252-7123E7124
œ Fujimino-shi Suidou Service CenterFtel.049-220-2077
œ Miyoshi-machi Jogesuidou Ryoukin CenterFtel.049-274-1014

(4) Problema sa tubig

Kung may problema sa tubig, tumawag sa tubero na designado ng siyudad.
yKatanunganz
œ Fujimi-shi Suidou-ka Kyusui tantoFtel.049-257-8976
œ Fujimino-shi Jougesuidou-ka Suidou Shisetsu-kakariF 049-220-2078
œ Miyoshi-machi Jougesuidou-ka Suidou Shisetsu-tantoF 049-274-1014


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
5-2 Elektrisidad

  Para makagamit ng kuryente kailangan ninyong mag-apply sa isang electric power company. Ang pangkalahatang boltahe ng sambahayan sa lugar na ito ay 100 volts at ang frequency ay 50 Hz.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
5-3 Gas
  Para makagamit ng gas, kailangan ninyong mag-apply sa isang gas company. Ang mga gas na ginagamit sa area na ito ay city gas at propane gas. Kailangang siguradahin ninyo na tugma   ang kagamitan o appliance sa uri ng gas.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
5-4 Telepono

(1) Pagpapakabit ng linya
  Magtungo sa tanggapan ng NTT para sa pagpapakabit ng telepono.
 Para sa mga katanungan ukol dito, tumawag sa 166 sa wikang Hapon o sa 0120-364-463 NTT para sa information center sa wikang Ingles.

(2) Directory assistance
  Para sa telephone directory, tumawag sa 104 sa wikang Hapon. May nakalaang babayaran para sa serbisyong ito.

(3) Pag-tawag sa ibang bansa o international calls
  Ang pagtawag sa ibang bansa ay maaaring gawin sa dalawang paraan: direktang pagtawag(dial calls) o sa pamamagitan ng operator. Ang KDDI, NTT communications, Japan TELECOM at POWEREDCOM ay nagbibigay ng ganitong serbisyo.

(4) Paraan ng pagtawag sa ibang bansa
  Para makatawag sa ibang bansa, i-dial ang tel.company code-country code-area code- at lokal na numero
œTelephone Company Codes
NTT CommunicationsFi010jAKDDIF001AJapan TELECOMF0041APOWEREDCOMF0081


Copyright (C) FICEC. All rights reserved.