Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

Living Guide Top

Tagalog Top

1Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 

 Konseho ng bayan (chokai), asosyasyon ng mga residente
(Jichikai), asosyasyon ng mga magkakapitbahay (chonai-kai), administrasyon para sa pakikipag-ugnayan ng mga distrito (Gyosei-renraku-ku)

  Ang mga organisasyong nakasaad sa itaas ang mga namumuno at namamahala sa mga gawaing pang-komunidad, mga kaganapan o ebento at iba pa para mapanatili ang kapayapaan at maging komportable ang lugar at pamumuhay ng mga residente. Ilan sa kanilang mga gawain ay ang pagpapasa ng mga notisya,"Kairanban", paghahanda sa mga fiesta at mga disaster prevention drills. Ang pakikiiisa ng mga residente sa mga aktibidad na kagaya nito ay nakakatulong para magkaroon ng magandang samahan bilang magkakapitbahay at residente ng lugar at para mapaniguro ang kaligtasan ng mga tao at ng buong bayan. Mga banyagang residente ay inaasahang sumapi din sa mga asosasyong ito. Para sa babayarin sa pagsapi at mga gawain, magtanong sa inyong kapitbahay, sa inyong Japanese class, o sa mga kawani ng city/ town hall.

. yKatanunganz
œ Fujimi-shi Kyoudou Suishin-kaFtel.049-252-7121
œ Fujimino-shi Kyoudou  Suishin-ka Chiiki Shinkou-kakariF tel.049-262-9016
œ Miyoshi-machi Jichi Anshin-ka Jichi-kyoudouEBouhan tanto:   tel.049-258-0019

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.