Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
21 Impormasyong Medikal

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
21-1 Serbisyong medikal sa oras ng emergency

  Nahahati ang Emergency Medical Service sa 3 bahagi: primary emergency medical care para sa mga pasyente na may bahagyang kalubhaan ang kondisyon at kailangan ang pang-emergency na pagpapagamot ; secondary emergency medical care ay para sa mga pasyente na may malubhang kundisyon at nangangailangan ng agarang atensyon sa ospital, at ikatlo para sa mga pasyente na grabe at nasa malubhang kondisyon.

(1) Primary emergency medical care 
(A) Emergency clinics at mga klinikang bukas sa pista opisyal:
 
›Higashi Iruma Medical Association Clinic
Address F3-1-20, Komabayashi-moto-cho Fujimino-shi
TelFtel. 049-264-9592
Araw na bukasFLinggo, national holidays, at Dec. 31 ~Jan. 3
Oras ng tanggapan:  9:00`12:00, 13:00`16:00,19:00`21:00@
 Mayroong "Internal medicineh at "pediatrics" .
 ¦Nakatakdang magbukas muli sa gabi (19: 00-21: 00) simula sa fiscal year 2023. Para sa detalye, tingnan lamang sa website ng Higashi Iruma Medical Association (sa Japanese lamang).
https://higashiiruma-med.jp/holiday-clinic

(B) Pediatrics emergency clinic @
›Higashi-Iruma Medical Association hall
Lugar: 3-1-20, Komabayashi-motocho, Fujimiho-shi 
PhoneFtel.049-264 -9592
*Sa kasalukuyan, ang klinika para sa mga bata (pediatrics) para sa emergency (at sa oras na sarado na ang ibang klinika) ay sarado sa ngayon. Para sa detalye, tingnan lamang sa website ng Higashi Irima Medical Association (sa wikang Nihongo lamang).
https://higashiiruma-med.jp/pediatrics
Tingnan din sa website ng Higashi Irima Medical Association (sa wikang Nihongo lamang) kung sino ang naka-on-duty na doktor sa (Surgery / Obstetrics at Gynecology)

(C) Nakatalagang emergency hospitals sa Fujimi-shi
›IMS Fujimi General HospitalFtel.049-251-3060
›Mizuhodai HospitalFtel.049-252-5121
›Miura HospitalFtel.049-254-7111
›Kurihara HospitalFtel.049-255-3700   
›Sakura Kinen Hospital : tel. 049-253-3811

(D) Nakatalagang emergency hospitals sa Fujimino-shi
› Kamifukuoka general hospitalFtel.049-266-0111
› Miyoshino No. 2 hospital : tel. 049-261-0502     
› Fuke hospital: tel. 049-264-8811    

(E) Nakatalagang emergency hospitals sa Miyoshi-machi@
›IMS Miyoshi general hospitalFtel.049-258-2323
›Miyoshino hospital Ftel.049-259-3333
ZFujimino Kyukyu Byoin
Ftel.049-274-7666

(2) Secondary emergency medical care
  Mga designadong emergency hospital sa distrito ng Kawagoe ang namamahala sa secondary emergency medical care sa pamamagitan ng rotasyon..

(3) Tertiary emergency medical care
  Ang Saitama Prefecture ay may 8  tertiary emergency hospitals. Ang pinakamalapit ay ang Saitama Medical Center : tel: 049-228-3595 

yKatanunganz
œFujimi-shi Kenkou Zoushin CenterFtel.049-252-3771
œFujimino-shi Hoken Center  Kenkou Suishin-kakariFtel.049-264-8292
œMiyoshi-machi Kenkou Zoushin ka Boshi Hoken- tantoFtel.049-258-0019   


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
21-2 Imformation Center 

(1) Konsultasyon sa telepono sa emergency ng Saitama Prefecture  (#7199), AI emergency consultation   
 
Sakaling may emergency o biglaang pagkakasakit o nasugatan maari kayong tumawag at magkonsulta sa telepono at isang nars ang sasagot (
ang pagkonsulta ay sa wikang Hapon), kung paano ang pagbibigay ng first aid at kung kinakailangang pumunta ng ospital. (maliban sa Psychiatry at Dentistry) :         
 Phone : 
# 7119 o tel. 048-824-4199                                                   ¦  Maari ding tumawag sa mga sumusunod na tel. nos. :       Pang-emergency na medikal na konsultasyon ukol sa mga bata: Phone : # 8000 o tel. 048-833-7911   
 AI first aid consultation (chat format) URL
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/aikyukyu.html

(2) AMDA International Medical Information Center
  Ang AMDA ay nagbibigay ng serbisyong konsultasyon sa telepono kagaya ng pag-rekomenda sa mga pagamutan na mayroong konsultasyon sa iba pang mga banyagang wika at pagbigay ng impormasyon ukol sa medical welfare system.
Para sa medikal na konsultasyon
tumawag sa: tel. 03-6233-9266
Kung kailangan ng tagasalin sa medikal na konsultasyon tumawag sa :
tel. 050-3405-0397
Bukas ng tanggapan:
Medikal na konsultasyon: Lunes ~ Biyernes 10:00 ~ 16:00
Medikal na konsultasyon na may tagasalin:
Lunes ~ Biyernes  10:00 ~ 15:00
Ang konsultasyon ay isinasagawa sa simpleng Nihongo

https://www.amdamedicalcenter.com/                       
        


Copyright (C) FICEC. All rights reserved.