Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
20 Edukasyon
Living Guide Top
Tagalog Top
1Sistema ng residency management
2 Sistema ng family registry
3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal
4 Pabahay
5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono
6 Pagtatapon ng Basura
7 Post Office at Delivery Companies
8 Banko
9 Trapiko
10 Buwis
11 Trabaho
12 National Health Insurance
13 National Pension Plan
14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay
15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency
16 Aksidente sa kalye
17 Pangangalaga ng bata
18 Welfare
19 Health checkups para sa mga adults
20 Edukasyon
21 Impormasyong Medikal
22 Konsultasyon at Pagpapayo
Pasilidad
23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad
24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon
25 Iba pang mga pampublikong pasilidad
26 Refuge (Shelter)
27 Mga Klinika at OspitalJapanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

20-1 Sistema ng Edukasyon sa bansang Hapon

Ang kompulsaryong edukasyon sa Japan ay 6 na taon sa elementarya mula sa edad na 6 taon gulang at 3 taon sa junior high school mula sa edad na 12 taon gulang, at may kabubuan na 9 na taon. Ang mga dayuhang bata ay hindi inuobligahang pumasok sa elementarya at junior schools sa Japan pero maari o pinapayagan silang pumasok sa nakatalagang eskuwelahan sa distrito kung saan sila naninirahan.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

20-2 Kindergarten

Mayroong 9 na pribadong kindergarten sa Fujimi-shi, 7 sa Fujimino-shi at 3 sa Miyoshi-machi.
Para sa proseso ng pag-apply sa pagpasok kontakin lamang ang upisina ng kindergarten.

[Katanungan]
 • Fujimi-shi Hoiku-ka Hoiku-kakari : tel.049-252-7105
 • Fujimino-shi Hoiku-ka Hoiku-kakari : tel.049-262-9035
 • Miyoshi-machi Kyoiku Iinkai Gakko Kyoiku-ka : tel.049-258-0019
Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

20-3 Elementarya at junior high school

(1) Paano makakapasok sa elementarya/ junior high school?

Para sa mga batang papasok sa Abril, sila ay dapat nakapagpalista noong nakaraang taon, at sa buwan ng Oktubre ay kasama sila sa pagpa-medical check up ng mga estudyante. Kung kayo ay bagong lipat sa bayan pagkalagpas ng Setyembre at nais ninyong ipasok ang inyong anak sa pampublikong paaralan, makipag-ugnayan sa tanggapan ng education board ng bayan o syudad. Gayundin, para sa mga dayuhang bata kung nais silang ipasok ng mga magulang sa public elementary / junior high schools, magsadya lamang sa tanggapan para sila ay mabigyan ng abiso.

(2) Paglipat sa pampublikong paaralan sa bayan mula sa ibang paaralan

Kung ililipat ninyo ang inyong anak sa pampublikong paaralan ng bayan/syudad, dalhin lamang ang student registration certificate at resibo para sa mga libreng aklat na inyong natanggap mula sa dating paaralan.

(3) Paglipat sa ibang paaralan

Kung kayo ay lilipat ng tirahan o uuwi sa sariling bansa, ipaalam sa paaralan na inyong pinapasukan.

[Katanungan]
 • Fujimi-shi Kyouiku Iinkai Kyouiku-bu Gakko Kyouiku-ka : tel.049-251-2711
 • Fujimino-shi Kyouiku Iinkai Gakko Kyouiku-ka Gakumu-kakari : tel.049-220-2084
 • Miyoshi-machi Kyouiku Iinkai Gakko Kyouiku-ka : tel.049-258-0019
Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

20-4 Suportang pinansyal at konsultasyon

(1) Subsidy sa panggastos sa paaralan

Para sa mga magulang na may kahirapang pinansyal mayroong subsidy para sa gastusin sa paaralan. Ang subsidy ay para sa mga sumusunod: gamit sa eskuwela, bayad sa pagkain sa eskuwelahan, at gastusing medical. Makipag-ugnayan sa mga sumusunod na tanggapan para sa edukasyon para sa detalye.

[Katanungan]
 • Fujimi-shi Kyouiku Iinkai Kyouiku-bu Gakko Kyouiku-ka : tel.049-251-2711
 • Fujimino-shi Kyouiku Iinkai Gakko kyouiku-ka Gakumu-kakari : tel.049-220-2084
 • Miyoshi-machi Kyouiku Iinkai Gakko Kyoiku-ka : tel.049-258-0019

(2) Scholarship at suporta para sa mga naulilang bata dahil sa aksidente sa trapiko

Ang sistemang ito ay nagbibigay ng suporta sa mga batang naulila dahil sa aksidente sa trapiko, sa kanilang gastusin sa pag-aaral sa junior/ high schools o kung nais magpatuloy sa pag-aaral sa universidad o gastusin sa paghahanap ng trabaho. May mga karapampatang kondisyon at mga alintuntunin.

[Katanungan]
 • Fujimi-shi Fukushi Seisaku-ka Fukushi Seisaku kakari : tel.049-251-2711

(3) Pagbibigay suporta para sa scholarship at paghahanda sa pagpasok sa eskuwela

Upang mabawasan ang pinansiyal na pasanin ng mga pumapasok sa high school o unibersidad sa pamamagitan ng paghiram sa Japan Finance Corporation at sa Japan Student Services Organization, bahagi o lahat ng interes sa pagbabayad ay babayaran bilang subsidy sa interes. May mga karampatang kondisyon nga lamang na dapat masunod.

[Katanungan]
 • Fujimino-shi Kyoiku Iinkai Kyoiku Soumu-ka Soumu-kakari : tel.049-220-2080
Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

20-5 Nihonggo Class

Para sa mga banyagang mamamayang nais matuto ng wikang Hapon, may mga libreng pag-aaral ng Nihonggo sa iba’t ibang kouminkan at mga asosyasyon. Ang mga klase ay mula sa beginner's level hanggang advanced na pag-aaral. Listahan ng mga lugar kung saan may Japanese classes:
 1. Fujimi Nihonggo Kyoushitsu
  • Araw at oras : tuwing Martes 10:00~11:30, Biernes 13:30~15:00, Sabado 14:00-15:30
  • Lugar : Tsuruse nishi koryu center
  • Magtanong sa : tel. 090-4955-4389 (Ms. Morita)
 2. Pag-aaral ng Nihongo para sa mga bata
  • Araw at oras : tuwing Miyerkules (maliban sa ika-5 Miyerkules ng buwan) 17:00 ~ 19:00
  • Lugar : Mizuhodai community center
  • Magtanong sa : tel.090-4955-4389 (Ms. Morita)
   tel. 090-2334-4678 (Ms. Matsuo)
 3. Klase ng Nihongo
  • Araw at oras : tuwing Linggo at Miyerkules 10:00~12:00
  • Lugar : Kamifukuoka nishi kouminkan (public hall)
  • Magtanong sa : tel.049-266-9501 (nishi kouminkan)
 4. Klase ng Nihongo
  • Araw at oras : Lunes at Huwebes, 10:00-11:30
  • Saan : Fujimino International Exchange Center (FICEC)
  • Tumawag sa : Tel.049-266-9501
 5. Fujimino International Cultural Exchange Center (FICEC) nihonggo kyoushitsu
  • Araw at oras : Lunes 〜Biyernes10:00~12:00
  • Lugar : FICEC office
  • Magtanong sa : tel. 049-256-4290
 6. Miyoshi Fujikubo nihonggo kyoushitsu
  • Araw at oras : tuwing Miyerkules 10:00~12:00
  • Lugar : Fujikubo public hall (kouminkan)
  • Magtanong sa : tel.049-258-0690
 7. Miyoshi Chikumazawa nihonggo kyoushitsu
  • Araw at oras : tuwing Biyernes 14:00~16:00
  • Lugar : Chikumazawa public hall (Kouminkan)
  • Magtanong sa : tel.049-259-8311
Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

20-6 Pagtuturo ng Nihonggo sa mga estudyanteng banyaga

Ang mga banyagang estudyante na hindi pa nakakaintindi o nakakapagsalita ng Nihongo ay maaring makiusap na mabigyan sila ng Nihongo lessons ng mga volunteers sa kanilang eskuwelahan sa elementarya at junior high school.

Magsadya o kontakin lamang ang Board of Education. (Isang oras sa isang lingo )

[Katanungan]
 • Fujimi-shi Kyouiku Iinkai Kyouiku-bu Gakkou Kyouiku-ka : tel.049-251-2711
 • Fujimino-shi Kyouiku Iinkai Gakkou Kyouiku-ka Shidou-kakari : tel.049-220-2085
 • Miyoshi-machi Kyoiku Iinkai Kyoiku Center : tel .049-258-0019