Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
20 Edukasyon

Living Guide Top

Tagalog Top

1Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
20-1 Sistema ng Edukasyon sa bansang Hapon
  Ang kompulsaryong edukasyon sa Japan ay 6 na taon sa elementarya mula sa edad na 6 taon gulang at 3 taon sa  junior high school mula sa edad na 12 taon gulang, at may kabubuan na 9 na taon. Ang mga dayuhang bata ay hindi inuobligahang pumasok sa elementarya at junior schools sa Japan pero maari o pinapayagan silang pumasok sa nakatalagang eskuwelahan sa distrito kung saan sila naninirahan..

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
20-2 Kindergarten
Mayroong 9 na pribadong kindergarten sa Fujimi-shi, 7 sa Fujimino-shi at 3 sa Miyoshi-machi.
 Para sa proseso ng pag-apply sa pagpasok kontakin lamang ang upisina ng kindergarten.
yKatanunganz
œFujimi-shi
Hoiku-ka Hoiku-kakariFtel.049-252-7105
œFujimino-shi Hoiku-ka Hoiku-kakariFtel.049-262-9035
œMiyoshi-machi Kyoiku Iinkai Gakko Kyoiku-kaFtel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
20-3 Elementarya at junior high school

(1) Paano makakapasok sa elementarya/ junior high school?
 Para sa mga batang papasok sa Abril, sila ay dapat nakapagpalista noong nakaraang taon, at sa buwan ng Oktubre ay kasama sila sa pagpa-medical check up ng mga estudyante. Kung kayo ay bagong lipat sa bayan pagkalagpas ng Setyembre at nais ninyong ipasok ang inyong anak sa pampublikong paaralan, makipag-ugnayan sa tanggapan ng education board ng bayan o syudad. Gayundin, para sa mga dayuhang bata kung nais silang ipasok ng mga magulang sa public elementary /junior high schools, magsadya lamang sa tanggapan para sila ay mabigyan ng abiso.     


(2) Paglipat sa pampublikong paaralan 
sa bayan mula sa ibang paaralan
  Kung ililipat ninyo ang inyong anak sa pampublikong paaralan ng bayan/syudad, dalhin lamang ang student registration certificate at resibo para sa mga libreng aklat na inyong natanggap mula sa dating paaralan.         
 

(3)Paglipat sa ibang paaralan 
 Kung kayo ay lilipat ng tirahan o uuwi sa sariling bansa, ipaalam sa paaralan na inyong pinapasukan.
yKatanunganz
œFujimi-shi Kyouiku Iinkai Kyouiku-bu Gakko Kyouiku-kaFtel.049-251-2711
œFujimino-shi Kyouiku Iinkai Gakko Kyouiku-ka Gakumu-kakariFtel.049-220-2084
œMiyoshi-machi Kyouiku Iinkai Gakko Kyouiku-kaFtel.049-258-0019


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
20-4 Suportang pinansyal at konsultasyon

(1) Subsidy sa panggastos sa paaralan
Para sa mga magulang na may kahirapang pinansyal mayroong subsidy para sa gastusin sa paaralan. Ang subsidy ay para sa mga sumusunod: gamit sa eskuwela, bayad sa pagkain sa eskuwelahan, at gastusing medical. Makipag-ugnayan sa mga sumusunod na tanggapan para sa edukasyon para sa detalye.
yKatanunganz
œFujimi-shi Kyouiku Iinkai
Kyouiku-bu Gakko Kyouiku-kaFtel.049-251-2711
œFujimino-shi Kyouiku Iinkai Gakko kyouiku-ka Gakumu-kakariF tel.049-220-2084
œMiyoshi-machi Kyouiku Iinkai Gakko Kyoiku-kaFtel.049-258-0019 

(2) Scholarship at suporta para sa
  mga naulilang bata dahil sa aksidente sa trapiko
   Ang sistemang ito ay nagbibigay ng suporta sa mga batang naulila dahil sa aksidente sa trapiko, sa kanilang gastusin sa  pag-aaral sa junior/ high schools o kung nais magpatuloy sa pag-aaral sa universidad o gastusin sa paghahanap ng trabaho. May mga karapampatang kondisyon at mga alintuntunin.

yKatanunganz                                                                    œFujimi-shi Fukushi Seisaku-ka Chiiki Fukushi-kakariFtel.049-251-2711 

(3) Pagbibigay suporta para sa scholarship at paghahanda sa pagpasok sa eskuwela
@Upang mabawasan ang pinansiyal na pasanin ng mga pumapasok sa high school o unibersidad sa pamamagitan ng paghiram sa Japan Finance Corporation at sa Japan Student Services Organization, bahagi o lahat ng interes sa pagbabayad ay babayaran bilang subsidy sa interes.
May mga karampatang kondisyon nga lamang na dapat masunod.

yKatanunganz
œFujimino-shi Kyoiku Iinkai Kyoiku Soumu-ka Soumu-kakari  :        tel.049-220-2080

 


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
20-5 Nihonggo Class
  Para sa mga banyagang mamamayang nais matuto ng wikang Hapon, may mga libreng pag-aaral ng Nihonggo sa ibaft ibang kouminkan at mga asosyasyon. Ang mga klase ay mula sa beginner's level hanggang advanced na pag-aaral.  Listahan ng mga lugar kung saan may Japanese classes:

(A) Fujimi Nihonggo Kyoushitsu
Araw at orasF tuwing Martes 10:00~11:30, Biernes 13:30~15:00, Sabado 14:00-15:30
LugarF Tsuruse nishi koryu center
Magtanong saF
Tsuruse nishi kouryu center tel.049-251-2791
                           o tel. 090-4955-4389 (Ms. Moritaj


(B) Pag-aaral ng Nihongo para sa mga bata
Araw at orasF tuwing Miyerkules (maliban sa ika-5 Miyerkules ng buwan)
17:00 ~ 19:00 (maaring magbago ang oras pag summer)
LugarF Mizuhodai community center
Magtanong saF
tel.090-4955-4389 iMs. Moritaj
                            tel. 090-2334-4678 (Ms. Matsuo)

(C) Kamifukuoka Nishi kouminkan nihonggo kyoushitsu
Araw at orasF tuwing Linggo at Miyerkules 10:00~12:00
LugarF Kamifukuoka nishi kouminkan (public hall)
Magtanong saF
tel.049-266-9501 (nishi kouminkan)

(D) Klase ng Nihongo sa Oi Chuo Kouminkan 
¦Pansamantalang pagbago ng lugar dahil sa konstruksyon na ginagawa sa gusali
Araw at orasFTuwing Lunes at Huwebes 10:00 ~ 11:30
Lugar: Fujimino International Cultural Exchange Center (FICEC)
Magtanong saF tel. 049-261-0648


(E) Fujimino International Cultural Exchange Center (FICEC) nihonggo kyoushitsu
Araw at orasF Lunes `Biyernes10:00~12:00
LugarF FICEC office
Magtanong saF
tel. 049-256-4290

(F) Miyoshi Fujikubo nihonggo kyoushitsu
Araw at orasF tuwing Miyerkules 10:00~12:00
LugarF Fujikubo public hall (kouminkan)
Magtanong saF
tel.049-258-0690

(G) Miyoshi Chikumazawa nihonggo kyoushitsu
Araw at orasF tuwing Biyernes 14:00~16:00
LugarF Chikumazawa public hall (Kouminkan)
Magtanong saF
tel.049-259-8311

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
20-6 Pagtuturo ng Nihonggo sa mga estudyanteng banyaga
  Ang mga banyagang estudyante na hindi pa nakakaintindi o nakakapagsalita ng Nihongo ay maaring makiusap na mabigyan sila ng Nihongo lessons ng mga volunteers sa kanilang eskuwelahan sa elementarya at junior high school..
Magsadya o kontakin lamang ang Board of Education.
(Isang oras sa isang lingo )
yKatanunganz
œ Fujimi-shi Kyouiku Iinkai Kyouiku-bu Gakkou Kyouiku-kaF tel.049-251-2711
œ Fujimino-shi Kyouiku Iinkai Gakkou Kyouiku-ka Shidou-kakariF
tel.049-220-2085
œ Miyoshi-machi Kyoiku Iinkai Gakkou Kyouiku-kaFtel .049-258-0019

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.