Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
22 Konsultasyon at Pagpapayo

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital   Ang serbisyong ito ay makikita sa mga counter windows sa city o town hall. Kung kayo ay may problema sa araw-araw na pamumuhay o kailangan ng anumang impormasyon, makipag-ugnayan sa kaukulang tanggapan.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
22-1 Konsultasyon sa Kalusugan

(1)Health counselling
   Nagbibigay ng pagpapayo ukol sa pangkalusugan para sa mga lifestyle diseases na kagaya ng high blood pressure, diabetes, at iba pa.  Para sa detalye tumawag  sa

[Katanungan] 
œFujimi-shi Kenkou Zoushin Center Ftel.049-252-3771
œFujimino-shi Hoken Center Chiiki Kenkou Shien-kakari  :
tel.049-262-9045
œMiyoshi-machi Kenkou Zoushin-ka Kenkou Choujyu-tanto :  tel.049-258-0019

(2)Konsultasyon ukol sa mental health                                          
Nagbibigay ng pagpapayo ukol sa pangkalusugang mental.  [Katanungan]                                                                                   
œFujimi-shi Shougai Fukushi-ka : tel. 049-251-2771            œFujimino-shi Hoken Center Chiiki Kenkou Shien-kakari  : tel. 049-293-9045                    
œMiyoshi-machi
Fukushi-ka :  tel. 049-258-0019                                    
                                         
 (3)AIDS, pagsusuri at resulta sa araw ding yun (kailangang magpa-appointment)
  Pagsusuri ng HIV/Aids ay may regular na schedule. Kontakin lamang ang Asaka Health Center.
œAsaka HokenjoFtel.048-461-0468
 Ika-apat na Huwebes 9:00~10:00


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
22-2 Konsultasyon sa pag-aalaga ng mga bata

 Ang siyudad o town hall ay nagbibigay ng konsultasyon, pag-aaral at suporta sa mga magiging ina na nag-aalala sa pagdadalantao, pangsilang o pag-aalaga ng bata.
yKatanunganz
œFujimi-shi Kodomo Mirai
Ouen Center Boshi Hoken No.1E‚QGroupFtel.049-252-3774
œFujimino-shi Hoken Center Chiiki Kenkou Shien-kakari F
tel. 049-293-9045
œMiyoshi-machi Kenkou Zoushin-ka Boshi Hoken-tantoF
tel. 049-258-0019

(1) Konsultasyon para sa childcare o pag-aalaga ng bata
Nagbibigay ng konsultasyon at pagpapayo sa pag-aalaga ng mga batang preschooler o hindi pa pumapasok sa elementarya.     
yKatanunganz
yFujimi-shiz

œFujimi-shiritsu Kosodate Shien CenteruPippiv F tel.049-251-3005
yFujimino-shiz
œFujimino-shiritsu Uenodai Chiiki Kosodate Shien Center  F tel.049-256-8623

œFujimino-shiritsu Oi Kosodate Shien Center F tel.049-263-4062      
œFujimino-shiritsu Kasumigaoka Chiiki KosodateShien Center F tel.049-269-4252
œFujimino-shiritsu Kosodate Fureai Hiroba (Shimin Service Center)F tel.049-261-0611   
œKazenosato Chiiki Kosodate Shien Center (Fujimino-shi)
Ftel.049-263-8388                
 
œ Tsurugaoka Smile Hoikuen Kosodate Shien Center (
Fujimino-shi)F tel.049-265-5123
œ Fujimino Doronko Hoikuen Chikin Egg
(Fujimino-shi) F tel.049-257-4162
œFujimino Kapira Hoikuen Kosodate Shien Center (Fujimino-shi)
Ftel.049-256-9091
yMiyoshi-machiz
œMiyoshi-chouritsu Kosodate Shien CenterF tel.049-258-5106
œ Kuwanomi Miyoshi Hoikuen Kosodate Shien CenterFtel.049-257-1051
œMiyoshi Genki Hikuen Kosodate Shien CenterFtel.049-257-1101
œ Kosuzu Youchien Kosodate Shien CenterFtel..070-3551-8637

(2) Konsultasyon sa mga batang may depekto sa pananalita
  Konsultasyon ukol sa batang may depekto o mabagal na pagsasalita o pagka bulol, maaring magkonsulta sa nakatalagang gspeech therapisth.
 
yKatanunganz
œ Fujimi-shi Shougai Fukushi-kaF tel.049-252-7106

(3) Konsultasyon ukol sa rehabilitasyon
 Konsultasyon ukol sa rehabilitasyon at edukasyon
Maaring sumangguni sa doktor o espesyalista tungkol sa kapansanan at pag-unlad ng bata, pagkaantala sa pagsasalita, emosyonal na kapansanan, pagkaantala sa pag-unlad, mga alalahanin ng mga batang may emosyonal na problema at kanilang mga magulang.
yKatanunganz
œFujimino-shi Child developmentEdevelopment support centerFtel.049-293-7874 
œFujimi-shi Shougai Fukushi-kaF tel.049-252-7106

(4) Konsultasyon sa pag-aampon
 Nagbibigay proteksyon ang siyudad para sa mga batang walang mga magulang (nasawi), may karamdaman ang magulang, nagkahiwalay o inabandona. Maaaring ipaki-usap sa child advisory board para madala ang bata sa pasilidad ng paalagaan.
yKatanunganz
œFujimi-shi Kodomo Mirai Ouen Center Kodomo Soudan E
Shien GroupFtel.049-252-3773
œFujimino-shi Kosodate Shien-ka Kodomo Fukushi-kakariF tel. 049-262-9034
œMiyoshi-machi Kodomo Shien-ka  Jidou Fukushi-tanto F tel.049-258-0019

(5jPangkalahatang konsultasyon at pagpapayo tungkol sa bata
@Mayroon ba kayong alalahanin o problema sa pangangalaga ng inyong anak...at iniisip ninyo kung saan maaring humingi ng pagpapayoH
Maari kayong dumulog sa Children's Future Support Center, Fujimi-shi kung saan may mga nakatalagang propesyonal na staff na maari ninyong mahinggan ng pagpapayo at mabigyan kayo ng suporta kung anong hakbang ang maaring gawin.
yKatanunganz
œFujimi-shi Kodomo Mirai Ouen Center Kodomo SoudanEShien GroupF tel.049-252-3773
œMiyoshi-machi Kodomo Katei Sougou Shien KyotenFtel.049-258-0019

œ
Fujimino-shi Katei Jido Soudan-shitsu F tel. 049-262-9034

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
22-3 Konsultasyon sa Edukasyon

(1) Pagpapayo tungkol sa edukasyon (pagala, masamang asal, pang-aabuso, childcare, edukasyon, atbp)
 
Konsultasyon at pagbibigay ng payo tungkol sa edukasyon ng mga bata at kanilang mga magulang/guardian ay pinagkakaloob sa 2 siyudad at isang bayan. Bawat siyudad at bayan ay nagkakaloob ng ibat-ibang paraan para sa konsultasyon. Magsadya lamang sa munisipyo kung saan kayo ay naninirahan.
Ang Fujimi-shi ay nagkakaloob ng (A) ~ (G)  na konsultasyon at pagpapayo.
(A) Pangkalahatang Pagpapayo
Konsultasyon at pagpapayo sa edukasyon ng bata tulad ng pagbubulakbol,  masamang pag-uugali, abusado, at iba pang mga problema.
(B) Payo ukol at Pag-ensayo sa may problema sa Pagsasalita.
Payo at pag-ensayo para sa huling magsalita, pagbigkas o kahinaan sa pandinig ay merong espesialista na maaring tumulong.
(C) Psychological counseling
Counseling on psychologically-based distress ay merong certified clinical psychologist.
(D) Payo ukol sa pagpasok sa paaralan.
Payo ukol sa pagpasok sa paaralan ng mga batang may problema sa kanilang "development" o mga batang medyo nahuhuli ang paglaki , mental o pisikal
(E) Payo ukol sa gspecial needs educationh
May mga tagapagturo sa mga may "special needsh at sila ay nagbibigay ng mga pagpapayo para sa mga batang may gdevelopment disordersh.
(F) Special class para maiayos ang mga nagbubulakbol, gAsunaroh
Ang nais ng klaseng ito ay maibalik ang tiwala sa sarili ng mga bulakbol na bata at bumalik ng may kagalakan sa paaralan.
(G) Konsultasyon at pangsangguni ukol sa edukasyon sa mga medikal na institusyon. Pagkonsulta sa mga duktor ng mga batang may sakit sa mental, emosyonal, o problema sa pag-unlad 

(2) Paraan ng konsultasyon at pagbibigay payo
(A) Telephone counseling
Pagpapayo sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono ay maari .
(B) Local office or Visit counseling
Kung hindi ka makakapunta sa munisipyo,  pagpapayo sa malapit na lugar ay maari din. Kailangan pong tumawag at magpareserba bago mag sadya.
(C) Counseling interview
Pagpapayo sa opisina ay maari din. Kailangan pong tumawag at magpareserba bago magsadya.
(D) Pagkonsulta sa pamamagitan ng e-mail   Ilagay sa mail o message ang naturang pakay o nais ihingi ng pagpapayo.  Sasagutin din kayo sa pamamagitan ng e-mail.

(3) Tanggapan para sa Pagpapayo at Konsultasyon      (Magsadya o tumawag sa telepono)
(A) Fujimi-shi advisory center para sa edukasyon

(Pagbisita,Konsultasyon sa telepono,Bisitahin ang konsulta )
1317 Kami Nanbata, Fujim-ishi, Fujimi Tokubetushien School 3F   Tel.049-253-5313   fax.049-253-5101
Araw at oras F
9:00 ` 17:00 Lunes ~ Biyernes (maliban kung holiday o pista opisyal)   
9:00 ` 12:00  Sabado ( konsultasyon ay sa pamamagitan lamang ng telepono, at hindi tatanggap sa araw ng pista opisyal) :

(B) Education advisory center ng Fujimino-shiipersonal na pumunta o tumawagj
Fujimino-shi Fukuoka1-1-3 Uenodai Taiikukan Kanrito 2FF tel.049-266-1113
Fujimino-shi Oi Education Advisory Center (tumawag)
Fujimino-shi Naema Oi Shoko-kaikan 1FFtel. 049-266-2555
Araw at oras: 10:00 ` 17:00 Lunes - Biyernes (maliban kung holiday o pista opisyal )

(C) Education advisory center ng Miyoshi-machi (personal na pumunta, tumawag sa telepono o maari ding mag e-mail)
 
Iruma-gun Miyoshi-machi Fujikubo 1100-1: tel. 049-274-1023
Araw at oras F 9:30` 16:30 Lunes ` Biyernes (maliban kung holiday o pista opisyal). Para sa e-mail na konsultasyon at paghingi ng pagpapayo, kayo ay masasagot pagkalipas ng mga 7 araw ( maliban kung holiday o pista opsiyal) o higit pa.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
22-4 Iba pang Konsultasyon at Pagpapayo

(1) Center para sa pangkalahatang konsultasyon para sa mga dayuhan , Saitama
Maaring tumawag para magkonsulta tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay maging sa iba pang mga banyagang wika.  Konsultasyon at pagpapayo tungkol sa mga problema sa trabaho, immigrasyon, pag-proseso ng residence status, problema sa batas, o tungkol sa welfare. (Kung nais  magkonsulta sa isang propesyonal, tumawag at magpa-reserba)
Kung kayo ay nasa munisipyo o ospital at hindi gaanong nakakaintindi ng Nihongo, maaring  tumawag at makiusap para sa isang tagasalin sa telepono.
Araw at oras ng pagtanggap: Lunes ~ Biyernes  9:00 ~ 16:00 (maliban pag pista opisyal, mga araw mula Dec. 29 ~ Jan. 3)
Makipag-ugnayan sa mga wikang banyaga: English, Chinese, Spanish, Portuguese, Korean,  North Korean, Tagalog, Thai, Vietnamese, Indonesian, Nepali, o kaya sa simpleng Nihongo
Tel: 048-833-3296
FAX: 048-833-3600
E-mailFsodan@sia1.jp
Address: 5-6-5 Kitaurawa, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama Prefecture Urawa Joint Government Building 3F, sa loob ng Saitama International Association
10 min. lakad mula JR Keihin Tohoku Line Kita Urawa Station (West Exit)

(2) Advisory center para sa mga Dayuhang Residente
NPO Corporation, Fujimino International Cultural Exchange Center (FICEC)
Lugar: 5-4-25, Kamifukuoka, Fujimino-shi
 TeleponoF tel.049-269-6450

Araw at oras: Mula Lunes - Sabado 10:00 - 16:00
                      Linggo 13:00 - 16:00
Fujimi-shi
Araw at OrasF
13:00`16:00 tuwing Huwebes (maliban sa holidays at ika-29 ng Dis.`ika-3 ng Enero)
LugarF No.3 Sodanshitsu, City hall 2F
TagapayoFmula sa staff ng Fujimino International Cultural Exchange Center

(3) Konsultasyon at Pagpapayo para sa administrasyon
Mga payo at impormasyong tungkol sa serbisyo ng administrasyon ng  pamahalaan, prefecture at siyudad ay matatanggap sa siyudad o town hall

Fujimino-shi  (tumawag at magpa-iskedyul)
Fujimino-shi (kailangang magpa-reserba)
Pagtanggap ng konsultasyon: tuwing ika-4 na Miyerkules ng buwan (maliban pag pista opisyal at pagtatapos ng taon at simula ng taon)
10:00 ~ 12:00
 LugarFShimin sogo soudan shitsu ng city hall main office 2F
Mga TagapayoFAdministration advisors
Miyoshi-machi
Araw at oras F [even number na buwan kagaya ng Abril o ‚SŒŽAshi-gatsu] ika-3 na Huwebes,
13:15`16: 30
( kung pista opisyal, sa susunod na linggo)
Saan F Jumin soudan shitsu, Town hall 1F
Mga Tagapayo : Administration advisers

(4) Konsultasyon ukol sa karapatang pantao 
Konsultasyon at pagpapayo ukol sa karapatang pantao kagaya ng pang-aabuso/panggugulo, paninira ng puri, panghimasok sa pribadong buhay at iba pang problema sa karapatang pantao.
Fujimino-shi (kailangang magpa-reserba)
Pagtanggap ng konsultasyon: tuwing ika-1 Martes (maliban pag pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon)
13:00 ` 15:00
LugarFShimin sogo soudan shitsu, city hall main office 2F
Mga TagapayoFHuman rights protection commissioner
Miyoshi-machi (tumawag at magpa-iskedyul)
Araw at oras F13:15 ` 16:30, ika-1 at ika-3 Huwebes (kung pista opisyal, gaganapin sa susunod na Huwebes)
Lugar F
Shimin sogo soudan shitsu, town hall 1F
Mga Tagapayo F Human rights protection commissioner

(5) Konsultasyon para sa mga mamamayan o residente
Pagpapayo sa problema sa kapitbahaya, gdomestic violenceh, ingay, di kaaya-ayang amoy, karapatang pantao, administrasyon, at iba pa.
Fujimi-shi
Araw at OrasF
9: 00`12:00 tuwing Huwebes (maliban pisa opisyal)
LugarFNo.3 Sodanshitsu, Fujimi-shi City hall 2F
TagapayoFAdministration advisersE Human rights protection commissioner

(6) Pagpapayong Legal
  Kung kayo ay nangangailangan ng payo mula sa isang abogado at iba pa tungkol sa mga problemang legal, personal na pumunta sa tanggapan.
Fujimi-shi (kailangang magpa-appointment )
Ang konsultasyon ay hanggang 30 minuto kada tao.
(Pagpapayong Legal mula sa mga abogado)
Araw at OrasF13:15`16: 15 tuwing Biyernes
(maliban pag pista opisyal at ika-5 linggo)

LugarFBlg. 3 ng silid pulungan sa city hall 2F  
Tagapayo: mga abogado
(Legal na pagpapayo ng gjudicial scrivenerh)
Araw at OrasF10:00`12:00  tuwing ika-1 at ika-3 na Martes (
maliban pisa opisyal))
LugarFBlg. 3 ng silid pulungan sa city hall 2F  
Tagapayo: abogado
Fujimino-shi  (tumawag at magpa-iskedyul)
  (Pagpapayong  Legal mula sa mga abogado)
Araw, Oras,at Lugar:

@13:30`16:30  tuwing Lunes   (maliban pag pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon)
 sa Shimin soudan corner "Oasis", Oi-Sogoshisho
@13:30 ~ 16:30 tuwing Huwebes(maliban pag pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon)
 sa Shimin sogo soudan shitsu ng city hall main office 2F
TagapayoF Mga abogado
(
Legal na pagpapayo ng gjudicial scrivenerh)
Araw, oras, at lugar : (maliban pag pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon) 9:30~11:30 tuwing ika-1, ika-3 at ika-5 na Biyernes 
sa Shimin sogo soudan shitsu sa city hall main office 2F.   
  tuwing ika- 2 at ika-4 na Biyernes sa Shimin soudan corner "Oasis" ng Oi sogosho
 Consultant: judicial scrivener
Miyoshi-machi  (tumawag at magpa-iskedyul)    (Konsultasyong legal sa abogado)        
Araw at oras F  tuwing ika-1 at ika-3 Huwebes (kung pista opisyal, gaganapin sa susunod na linggo)
13:15 ` 16:30
Saan F Jyumin soudan shitsu, town hall  1F
Mga Tagapayo: mga abogado
(Konsultasyon sa judicial scrivener)
Araw at orasF tuwing ika-3 na Martes (kung mataong pista opisyal, gaganapin sa susunod na linggo)  10:00`12:00
 SaanFJyumin sodanshitsu, Town hall 1F

Consultant: judicial scrivener
 

(7) Payo ukol sa Buwis (kailangang magpa- appointment)
Pagpapayo sa pamana, donasyon, buwis sa sahod at iba pang problema tungkol sa buwis.
Fujimi-shi

Araw at orasF tuwing Martes  (maliban pag pista opisyal). 13:00~16: 00
SaanFNo.3 soudan shitsu sa city hall 2F  
Mga TagapayoFlicensed tax accountant
Fujimino-shi (kailangang magpa-appointment)               (konsultasyon tungkol sa tax sa  lisensyadong tax accountant)
Araw, Oras at lugar : ika-1 at ika-2 na Miyerkules imaliban kung pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon ). 10:00~12:00, 13:00~15:00
sa Shimin sogo soudan shitsu sa city hall main office 2F
@
Tuwing ika-3 na Miyerkules 10:00~12:00, 13:00~15:00
sa Shimin sogo soudan corner "Oasis", Oi sogoshisho@
Mga TagapayoF licensed tax accountant

(8) Pagpapayo sa pabahay (kailangang magpa- appointment)
  Pagbibigay ng kalkulasyon sa gastos at teknikal na payo para sa pagpapa-ayos, remodeling, pagpapalaki ng bahay, pagpapatibay laban sa lindol, o para mas naangkop sa pangangailangan ng matanda, at iba pa, ay maaaring hingin.
Fujimi-shi
KailanF13:00~16:00 tuwing Martes  (maliban pag pista opisyal).
SaanF No 3 soudan shitsu, city hall 2F
Mga TagapayoFmga dalubhasa ng asosyasyon ng konstruksyon

(9) Konsultasyon para sa mga kababaihan (kailangang magpareserba)
Kung kayo ay may problema at wala kayong mapagsasabihan, tumawag kayo at makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Mayroon mga ekspirensyadong psychological counselors at iba pang tagapayo na makapagbibigay ng payo ukol sa problema sa pamilya, sa lugar ng trabaho, mga alalahanin sa kabuhayan o pangkalusugang mental at pisikal, at iba pa. Mahigpit na pinangangalagaan ang privacy ukol sa mga bagay na ito.
Fujimi-shi
KailanF13:00~17:00, una at ika-3 na Martes (maliban pag pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon)
Saan: No.3 soudan shitsu sa city hall 2F
Ang pagkunsulta ay 50 minuto kada tao.                          Tagapayo : psychological counselor

Fujimino-shi    (DV at pangkalahatang konsultasyon para sa mga kababaihan) (tumawag at magpa-iskedyul)
 Araw at OrasFTuwing Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes (Ang Biyernes ay ika-1, ika-3, at ika-5 lamang)
  10:00`12:00,13:00~16:00               
Ang pagkunsulta ay 50 minuto kada tao                                   Saan FShimin sogo soudan shitsu, City hall 2F
TagapayoFTagapayo ng sikolohikal social worker, at iba pa   
Miyoshi-machi

Araw at OrasFika-2 at ika-4 na Biyernes
( kung holiday at  pista opisyal, gaganapin sa ibang araw),  11:00`15:30
Ang pagkunsulta ay 50 minuto kada tao.
Tumawag at magpa-iskedyul.
Saan : Town Hall 1st flr, Jumin soudan shitsu

(10) Pagpapayo ukol sa DV (Domestic violence)
Pagpapayo ukol sa kasakitan o kaguluhan ayun sa pisikal at emosyonal na biolente ay ipagkakaloob ng mga ekperyensiadong babaeng staff.  Kami po ay tunay na tumutulong at aming pinoprotektahan ang bawat compidensyal na impormasyon na inyong ipagkakatiwala sa amin. Pagpapayo ay libre.
¦DV (domestic violence)  na ibig sabihin ay pagmamaltrato at pananakit ng partner ayon sa relasyong tulad ng mag-asawa, naninirahang magkasama, nakikipag-kita o kasambahay.
Fujimi-shi
Araw at orasF tuwing ika-dalawa & ika-apat na Lunes (papalitan ng araw, kung nagkataong bakasyon ) 9:00`12:00
SaanF No.3 Sodanshitsu, City hall 2F
Tagapayo : staff ng NPO
Fujimino-shi
(DV at pangkalahatang konsultasyon para sa mga kababaihan) (tumawag at magpa-iskedyul) 
Araw at oras :
Tuwing Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes (Ang Biyernes ay ika-1, ika-3, at ika-5 lamang)
10:00
`12: 00, 13:00`16:00 
Ang pagkunsulta ay 50 minuto kada tao                                  SaanF Shiminsogosodanshitsu, City hall Main  office 2F   
Tagapayo
FTagapayo ng sikolohikal, social worker,
* Bilang karagdagan, sa kaso ng emerhensiya sa pagkonsulta sa DV, ang mga kawani ay maaaring konsulta kahit sa Miyerkules at Biyernes.

(11) Konsultasyon para sa greal estatesh
Fujimi-shi (tumawag at magpa-appointment)

Araw at orasFtuwing ika- apat ng Lunes (maliban pag pista opisyal) 13F00~16F00
 SaanF Blg. 3 Soudan shitsu sa city hall 2F
TagapayoFrehistradong real estate  transaction manager  
Fujimino-shi (tumawag at magpa-appointment )
Konsultasyon tungkol sa mga may kinalaman sa real state
Araw at orasF tuwing ika-3 na Miyerkules (maliban kung pista opisyal at holidays ),  10:00~12:00, 13:00~16:00 
 Saan FShimin sogo soudan shitsu ng city hall main office 2F
TagapayoFrehistradong real estate transaction manager   

Miyoshi-machi  (tumawag at magpa-appointment)
(Konsultasyon tungkol sa mga may kinalaman sa real state)
Araw at orasF tuwing ika-2 na Miyerkules (maliban kung pista opisyal o holiday) 13:00~ 16:00  
 SaanF Town hall 1st flr. jumin soudan shitsu  
Tagapayo :  
consultant of Saitama Pref. Residential Land Bldg. Trading Industry Association (Public Corp.)
( Konsultasyon tungkol sa condominium management)
Araw at orasF tuwing ika-3 na Miyerkules (maliban kung pista opisyal o holiday) 13:00~ 16:00  
 SaanF Town hall 1st flr. jumin soudan shitsu  
Tagapayo: Miyembro ng Saitama Pref. Condominium Managers' Association
        
      
[Katanungan]

œFujimi-shi Jinken Shimin Sodan-kaFtel.049-251-2711
œFujimino-shi
Shimin Sogo Sodan Shitsu Ftel.049-262-9025
œFujimino-shi Ooi Sogo Shisho Shimin Sodan Corner "Oasis"Ftel.049-256-7871
œMiyoshi-machi Toshi Keikaku-ka Ftel.049-258-0019

(12) Konsultasyon at payo para sa mga mamimili
Konsultasyon at payo ukol sa mga problema ukol sa pamimili kagaya ng may diskuwento o sales, sa pag-uutang ng pinamili,  at iba pang may kinaukulan sa mga kontrata.
Fujimi-shi
Araw at oras F10:00~12:00A13:00~15:30  Lunes ~Biyernes (maliban kung pista opisyal)
SaanFNo.1 Soudan shitsu sa city hall 2F
Mga TagapayoF consumer consultants 
tel.049-252-7181 (direct line)
Fujimino-shi
Araw at oras : 10:00~12:00, 13:00~16:00  Lunes~Biyernes (Hindi kasama ang mga pampublikong pista opisyal at mga pista opisyal sa katapusan ng taon at Bagong Taon)
Saan F Shimin sogo soudan shitsu  (Shohiseikatsu center),
 city hall main office  2F
Mga tagapayo : consumer consultants
tel. 049-263-0110 Consumers' Affairs Center (direct line)
Miyoshi-machi  

Araw ng konsultasyon: Tuwing Lunes ~ Biyernes (maliban pag araw ng pista opisyal at mga araw sa katapusan ng taon at bagong taon) (Ang Miyerkules ay pinangangasiwaan ng kawani ng munisipyo) 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00  (ext. 292)
Saan F Shohiseikatsu center, katabi ng Kanko-Sangyo-ka, town hall  2F  tel. 049-258-0019 (ext. 292)

Mga tagapayo F consumer consultants  

(13) Konsultasyon at pagpapayo sa mga maliit na negosyo (kailangan ng pagpa-appointment ng maaga)

Konsultasyon at pagpapayo para sa pagpapangasiwa ng pananalapi, labor, mga kontrata, subkontrata, pagtanggap ng mga order, pagbubuwis at iba pa para sa mga may sariling negosyo.
Fujimi-shi

KailanF9:00~16:00 tuwing Lunes~ Biyernes (maliban kung pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon )
SaanFFujimi-shi Shoko-kai, 3-23-15, Hanesawa Fujimi-shi:
tel.049-251-7801  

(14) Konsultasyon tungkol sa trabaho sa bahay(naishoku)
Kung naghahanap ng magtatrabaho para sa naishoku o trabahong  ginagawa sa bahay,
Fujimi-shi
Araw at OrasF10F00~12F00A13F00~15F00 tuwing Miyerkules at Biyernes  (maliban kung pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon )
SaanFNo.2 Shimin soudan shitsu sa city hall 2F 
tel. 049-257-6827                                                                            Fujimino-shi
Araw at Oras:
10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 tuwing Martes at Biyernes (maliban kung pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon )
Saan: Naishoku sodanshitsu, sa city hall main office 2F
tel.049-262-9023 (ext.235)

Miyoshi-machi
 Araw at oras F 10:00~12:00, 13:00 ~ 16:00, tuwing Miyerkules (maliban pag pista opisyal, pagtatapos at pagsimula ng taon)
Saan F town hall 2F Naishoku (side job)soudan shitsu,  katabi ng Kanko Sangyo-ka
 tel.049-258-0019

(15) Konsultasyon para sa paghahanap ng trabaho /  pagbibigay rekomendasyon  
Ang gHello workh  ay nagbibigay ng libreng konsultasyon para sa paghahanap ng trabaho o employment.
Z Hello work Kawagoe
LugarFKawagoe Godochosha 1F, 1-19-8, Toyoda hon, Kawagoe-shi
OrasF 8:30~17:15
¦ Tumawag at alamin ang oras (pagbabago sa araw)
tel.049-242-0197
Z Hello work plaza Tokorozawa
LugarFSeibu Shinjuku line Koku kouen-eki 2F, 2-4-1, Namiki, Tokorozawa-shi
OrasF 10:00~1700
¦Tumawag at alamin ang oras (pagbabago sa araw)
Ftel.04-2993-5334
Z Fujimi-shi Furusato Hello work
LugarFFujimi-shi Tsuruse Higashi 1-6-39
Opisina ng distrito sa loob ng Tsuruse Station
OrasF10:00`17:00   tel.049-253-8581
 ¦ Walang paradahan ng sasakyan.
                     
Z Fujimino-shi Furusato Hello work                                     Lugar : City Hall Main Gov't Building                                          Oras : 10:00 ~ 17:00   tel. 049-266-0200
yKatanunganz

œFujimi-shi Sangyo Keizai-ka F tel.049-257-6827
œFujimino-shi
Sangyo Shinko-ka F tel.049-262-9023
œMiyoshi-machi Kanko Sangyo-kaF tel. 049-258-0019


 (16) Konsultasyon sa pamamahala / pagtatag ng negosyo (kinakailangan ang reserbasyon)
Maaring magkonsulta sa mga propesyonal tungkol sa paghahanda para sa pagsisimula ng isang negosyo, mga bagong negosyo, at mga problema sa pamamahala.
Fujimi-shi
Araw ng konsultasyon: Tuwing Lunes at Huwebes (maliban pag araw ng pista opisyal at mga araw sa katapusan ng taon at bagong taon)
2 oras para sa isang kaso
Oras: (1) 10:00-12:00  (2) 13:00-15:00 
(3) 15:00-17:00  

(17) Konsultasyon ukol sa problema ng mag-asawa at ng pamilya (kailangan ang pagpa-appointment ng maaga)
 Konsultasyon ukol sa problema ng mag-asawa, (konsultasyon  sa pagdidiborsyo, suporta sa pagpapalaki ng mga bata, pagdadalaw sa anak,at iba pa), problema ng anak ( hindi pagpasok sa eskuwela, nabu-bully, nagkukulong sa bahay, at iba pa)
Fujimino-shi
Araw at Oras: 
ikalawa at ikaapat na Biyernes (Hindi kasama ang mga pampublikong pista opisyal at mga pista opisyal sa katapusan ng taon at Bagong Taon)   13:30~16:00
Lugar: Shiminsogosoudan shitsu , City hall main office 2F
Tagapagpayo: dating imbestigador sa family court.

(18)Konsultasyon tungkol sa maraming pagkakautang  (kailangan ang pagpa- appointment ng maaga)
Pagpapayo sa mga nahihirapang makapag- bayad ng kanilang mga utang. Maari ding makakuha ng consumer loan.
Fujimino-shi
Araw at Oras: mula Lunes ~ Biyernes (maliban kung pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon ) 10:00~12:00  13:00~16:00
Lugar:  Shiminsogosoudan shitsu  Shohiseikatsu center, City hall main office 2F
Tagapagpayo: consultant ng Consumer Center,
tel.049-263-0110@(direct line)

(19)  Pangkalahatang konsultasyon sa administrative scrivener
Konsultasyon ukol sa mga dokumento na ipapasa sa mga publikong tanggapan, aplikasyon para sa mga permits, pagkuha ng lisensya, mga problema sa pang-araw-araw na pamumuhay at iba pa.
Fujimino-shi (kailangang magpa-reserba)
Pagtanggap ng konsultasyonFtuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes (maliban pag pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon).  Oras :13:00~16:00
Shimin sogo soudan shitsu, City hall main office 2F
Pagtanggap ng konsultasyon: tuwing Martes ~ Biyernes (maliban pag pista opisyal, ika-3 Miyerkules, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon )     Oras :13:00 ~ 16:00
 Shiminsodan corner "Oasis", Oi-sogoshisho
Miyoshi-machi
Araw,Oras at lugarFtuwing ika-4 na Miyerkules ng odd month  (maliban pag pista opisyal).  10:00~14:00
Town Hall, 1st Flr.
Tagapayo: administrative scrivener ng Saitama Pref. Administrative Scrivener Association Higashi Iruma Branch

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.