Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
22 Konsultasyon at Pagpapayo
Living Guide Top
Tagalog Top
1 Sistema ng residency management
2 Sistema ng family registry
3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal
4 Pabahay
5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono
6 Pagtatapon ng Basura
7 Post Office at Delivery Companies
8 Banko
9 Trapiko
10 Buwis
11 Trabaho
12 National Health Insurance
13 National Pension Plan
14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay
15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency
16 Aksidente sa kalye
17 Pangangalaga ng bata
18 Welfare
19 Health checkups para sa mga adults
20 Edukasyon
21 Impormasyong Medikal
22 Konsultasyon at Pagpapayo
Pasilidad
23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad
24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon
25 Iba pang mga pampublikong pasilidad
26 Refuge (Shelter)
27 Mga Klinika at Ospital


Ang serbisyong ito ay makikita sa mga counter windows sa city o town hall. Kung kayo ay may problema sa araw-araw na pamumuhay o kailangan ng anumang impormasyon, makipag-ugnayan sa kaukulang tanggapan.Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

22-1 Konsultasyon sa Kalusugan

(1)Health counselling

Nagbibigay ng pagpapayo ukol sa pangkalusugan para sa mga lifestyle diseases na kagaya ng high blood pressure, diabetes, at iba pa. Para sa detalye tumawag sa.

[Katanungan]
 • Fujimi-shi Kenkou Zoushin Center : tel.049-252-3771
 • Fujimino-shi Hoken Center Kenko Yobo kakari : tel.049-262-9040
 • Miyoshi-machi Kenkou Suishin- tanto : tel.049-258-0019

(2)Konsultasyon ukol sa mental health

Nagbibigay ng pagpapayo ukol sa pangkalusugang mental.

[Katanungan]
 • Fujimi-shi Shougai Fukushi-ka : tel. 049-251-2771
 • Fujimino-shi Hoken Center Chiiki Kenkou Shien-kakari : tel. 049-293-9045
 • Miyoshi-machi Fukushi-ka : tel. 049-258-0019

(3) AIDS, pagsusuri at resulta sa araw ding yun (kailangang magpa-appointment)

Pagsusuri ng HIV/Aids ay may regular na schedule. Kontakin lamang ang Asaka Health Center.
 • Asaka Hokenjo : tel.048-461-0468
  Ika-apat na Huwebes 9:00~10:00
Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

22-2 Konsultasyon sa pag-aalaga ng mga bata

Ang siyudad o town hall ay nagbibigay ng konsultasyon, pag-aaral at suporta sa mga magiging ina na nag-aalala sa pagdadalantao, pangsilang o pag-aalaga ng bata.

[Katanungan]
 • Fujimi-shi Kodomo Mirai Ouen Center Boshi Hoken No.1, 2Group : tel.049-252-3774
 • Fujimino-shi Hoken Center Chiiki Kenkou Shien-kakari : tel. 049-293-9045
 • Miyoshi-machi Kodomo Shien-ka, Boshi Hoken-tanto : tel. 049-258-0019

(1) Konsultasyon para sa childcare o pag-aalaga ng bata

Nagbibigay ng konsultasyon at pagpapayo sa pag-aalaga ng mga batang preschooler o hindi pa pumapasok sa elementarya.

[Katanungan]
Fujimi-shi
 • Fujimi-shiritsu Kosodate Shien Center「Pippi」 : tel.049-251-3005
Fujimino-shi
 • Fujimino-shiritsu Uenodai Chiiki Kosodate Shien Center : tel.049-256-8623
 • Fujimino-shiritsu Oi Kosodate Shien Center : tel.049-263-4062
 • Fujimino-shiritsu Kasumigaoka Chiiki KosodateShien Center : tel.049-269-4252
 • Fujimino-shiritsu Kosodate Fureai Hiroba (Shimin Service Center) : tel.049-261-0611
 • Kazenosato Chiiki Kosodate Shien Center (Fujimino-shi) : tel.049-263-8388
 • Tsurugaoka Smile Hoikuen Kosodate Shien Center (Fujimino-shi) : tel.049-265-5123
 • Fujimino Doronko Hoikuen Chikin Egg (Fujimino-shi) : tel.049-257-4162
 • Fujimino Kapira Hoikuen Kosodate Shien Center (Fujimino-shi) : tel.049-256-9091
Miyoshi-machi
 • Miyoshi-chouritsu Kosodate Shien Center : tel.049-258-5106
 • Kuwanomi Miyoshi Hoikuen Kosodate Shien Center : tel.049-257-1051
 • Miyoshi Genki Hikuen Kosodate Shien Center : tel.049-257-1101
 • Kosuzu Youchien Kosodate Shien Center : tel.070-3551-8637

(2) Konsultasyon sa mga batang may depekto sa pananalita

Konsultasyon ukol sa batang may depekto o mabagal na pagsasalita o pagka bulol, maaring magkonsulta sa nakatalagang “speech therapist”.

[Katanungan]
 • Fujimi-shi Shougai Fukushi-ka : tel.049-252-7106

(3) Konsultasyon ukol sa rehabilitasyon

Konsultasyon ukol sa rehabilitasyon at edukasyon
Maaring sumangguni sa doktor o espesyalista tungkol sa kapansanan at pag-unlad ng bata, pagkaantala sa pagsasalita, emosyonal na kapansanan, pagkaantala sa pag-unlad, mga alalahanin ng mga batang may emosyonal na problema at kanilang mga magulang.

[Katanungan]
 • Fujimino-shi Child development・development support center : tel.049-293-7874
 • Fujimi-shi Shougai Fukushi-ka : tel.049-252-7106

(4) Konsultasyon sa pag-aampon

Nagbibigay proteksyon ang siyudad para sa mga batang walang mga magulang (nasawi), may karamdaman ang magulang, nagkahiwalay o inabandona. Maaaring ipaki-usap sa child advisory board para madala ang bata sa pasilidad ng paalagaan.

[Katanungan]
 • Fujimi-shi Kodomo Mirai Ouen Center Kodomo Soudan-Shien Group : tel.049-252-3773
 • Fujimino-shi Kosodate Shien-ka Kodomo Fukushi-kakari : tel. 049-262-9034
 • Miyoshi-machi Kodomo Shien-ka Jidou Fukushi-tanto : tel.049-258-0019

(5)Pangkalahatang konsultasyon at pagpapayo tungkol sa bata

Mayroon ba kayong alalahanin o problema sa pangangalaga ng inyong anak..at iniisip ninyo kung saan maaring humingi ng pagpapayo?

Maari kayong dumulog sa Children's Future Support Center, Fujimi-shi kung saan may mga nakatalagang propesyonal na staff na maari ninyong mahinggan ng pagpapayo at mabigyan kayo ng suporta kung anong hakbang ang maaring gawin.

[Katanungan]
 • Fujimi-shi Kodomo Mirai Ouen Center Kodomo Soudan・Shien Group : tel.049-252-3773
 • Miyoshi-machi Kodomo Katei Sougou Shien Kyoten : tel.049-258-0019
 • Fujimino-shi Katei Jido Soudan-shitsu : tel. 049-262-9034
Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

22-3 Konsultasyon sa Edukasyon

(1) Pagpapayo tungkol sa edukasyon (pagala, masamang asal, pang-aabuso, childcare, edukasyon, atbp)

Konsultasyon at pagbibigay ng payo tungkol sa edukasyon ng mga bata at kanilang mga magulang/guardian ay pinagkakaloob sa 2 siyudad at isang bayan. Bawat siyudad at bayan ay nagkakaloob ng ibat-ibang paraan para sa konsultasyon. Magsadya lamang sa munisipyo kung saan kayo ay naninirahan.

Ang Fujimi-shi ay nagkakaloob ng (A) ~ (G) na konsultasyon at pagpapayo.

(A) Pangkalahatang Pagpapayo.
Konsultasyon at pagpapayo sa edukasyon ng bata tulad ng pagbubulakbol, masamang pag-uugali, abusado, at iba pang mga problema.

(B) Payo ukol at Pag-ensayo sa may problema sa Pagsasalita.
Payo at pag-ensayo para sa huling magsalita, pagbigkas o kahinaan sa pandinig ay merong espesialista na maaring tumulong.

(C) Psychological counseling
Counseling on psychologically-based distress ay merong certified clinical psychologist.

(D) Payo ukol sa pagpasok sa paaralan.
Payo ukol sa pagpasok sa paaralan ng mga batang may problema sa kanilang "development" o mga batang medyo nahuhuli ang paglaki , mental o pisikal

(E) Payo ukol sa “special needs education”.
May mga tagapagturo sa mga may "special needs” at sila ay nagbibigay ng mga pagpapayo para sa mga batang may “development disorders”.

(F) Educational Support Center "Asunaro".
Silid aralan na tanging para sa mga estudyanteng matagal na hindi pumasok at para sila ay mabigyan ng suporta sa pag-aaral at magkaroon ng tiwala sa kanilang sarili.

(G) Konsultasyon at pangsangguni ukol sa edukasyon sa mga medikal na institusyon.
Pagkonsulta sa duktor ng mga batang may sakit sa mental, emosyonal at mga batang may problema sa pag-unlad na nangangailangan ng suporta.

(2) Paraan ng konsultasyon at pagbibigay payo

(A) Telephone counseling
Pagpapayo sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono ay maari.

(B) Local office or Visit counseling
Kung hindi ka makakapunta sa munisipyo, pagpapayo sa malapit na lugar ay maari din. Kailangan pong tumawag at magpareserba bago mag sadya.

(C) Counseling interview
Pagpapayo sa opisina ay maari din. Kailangan pong tumawag at magpareserba bago magsadya.

(D) Pagkonsulta sa pamamagitan ng e-mail
Ilagay sa mail o message ang naturang pakay o nais ihingi ng pagpapayo. Sasagutin din kayo sa pamamagitan ng e-mail.

(3) Tanggapan para sa Pagpapayo at Konsultasyon (Magsadya o tumawag sa telepono)

(A) Fujimi-shi advisory center para sa edukasyon (Pagbisita,Konsultasyon sa telepono,Bisitahin ang konsulta)
 • 1317 Kami Nanbata, Fujim-ishi, Fujimi Tokubetushien School 3F
 • Tel.049-253-5313, fax.049-253-5101
 • Araw at oras
  • 9:00 〜 17:00 Lunes ~ Biyernes (maliban kung holiday o pista opisyal)
  • 9:00 〜 12:00 Sabado ( konsultasyon ay sa pamamagitan lamang ng telepono, at hindi tatanggap sa araw ng pista opisyal)
(B) Fujimino City Education Counseling Office (magsadya o tumawag sa telepono)
 • Fujimino City Fukuoka 1-1-3 Uenodai Gymnasium Management 2nd floor : tel.049-266-1113
 • Lunes ~ Biyernes (sarado sa mga araw na pista opisyal) Oras: 10:00 ~ 17:00
(C) Education advisory center ng Miyoshi-machi (personal na pumunta, tumawag sa telepono o maari ding mag e-mail)
 • Iruma-gun Miyoshi-machi Fujikubo 1100-1 : tel. 049-274-1023
 • Araw at oras : 9:30〜 16:30 Lunes 〜 Biyernes (maliban kung holiday o pista opisyal).
 • Para sa e-mail na konsultasyon at paghingi ng pagpapayo, kayo ay masasagot pagkalipas ng mga 7 araw ( maliban kung holiday o pista opsiyal) o higit pa.
Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

22-4 Iba pang Konsultasyon at Pagpapayo

(1) Center para sa pangkalahatang konsultasyon para sa mga dayuhan , Saitama

Maaring tumawag para magkonsulta tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay maging sa iba pang mga banyagang wika. Konsultasyon at pagpapayo tungkol sa mga problema sa trabaho, immigrasyon, pag-proseso ng residence status, problema sa batas, o tungkol sa welfare. (Kung nais magkonsulta sa isang propesyonal, tumawag at magpa-reserba)

Kung kayo ay nasa munisipyo o ospital at hindi gaanong nakakaintindi ng Nihongo, maaring tumawag at makiusap para sa isang tagasalin sa telepono.
 • Araw at oras ng pagtanggap : Lunes ~ Biyernes 9:00 ~ 16:00 (maliban pag pista opisyal, mga araw mula Dec. 29 ~ Jan. 3)
 • Makipag-ugnayan sa mga wikang banyaga : English, Chinese, Spanish, Portuguese, Korean, North Korean, Tagalog, Thai, Vietnamese, Indonesian, Nepali, o kaya sa simpleng Nihongo
 • Tel : 048-833-3296, Fax : 048-833-3600
 • E-mail : sodan@sia1.jp
 • Address : 5-6-5 Kitaurawa, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama Prefecture Urawa Joint Government Building 3F, sa loob ng Saitama International Association
 • 10 min. lakad mula JR Keihin Tohoku Line Kita Urawa Station (West Exit)

(2) Advisory center para sa mga Dayuhang Residente

NPO Corporation, Fujimino International Cultural Exchange Center (FICEC)
 • Lugar: 5-4-25, Kamifukuoka, Fujimino-shi
 • Telepono : tel.049-269-6450
 • Araw at oras : Mula Lunes - Sabado 10:00 - 16:00
 • Linggo 13:00 - 16:00
Fujimi-shi (kailangang tumawag at magpalista)
 • Araw at Oras : 13:00〜16:00 tuwing Huwebes (maliban sa holidays at ika-29 ng Dis.〜ika-3 ng Enero)
 • Lugar : No.3 Sodanshitsu, City hall 2F
 • Tagapayo : mula sa staff ng Fujimino International Cultural Exchange Center

(3) Konsultasyon at Pagpapayo para sa administrasyon

Mga payo at impormasyong tungkol sa serbisyo ng administrasyon ng pamahalaan, prefecture at siyudad ay matatanggap sa siyudad o town hall.

Fujimino-shi (kailangang magpa-reserba)
 • Pagtanggap ng konsultasyon : tuwing ika-4 na Miyerkules ng buwan (maliban pag pista opisyal at pagtatapos ng taon at simula ng taon), 10:00 ~ 12:00
 • Lugar : Shimin sogo soudan shitsu ng city hall main office 2F
 • Mga Tagapayo : Administration advisors
Miyoshi-machi
 • Araw at oras : [even number na buwan kagaya ng Abril o 4月、shi-gatsu] ika-3 na Huwebes, 13:15〜16: 30 (kung pista opisyal, sa susunod na linggo)
 • Saan : Jumin soudan shitsu, Town hall 1F
 • Mga Tagapayo : Administration advisers

(4) Konsultasyon ukol sa karapatang pantao

Konsultasyon at pagpapayo ukol sa karapatang pantao kagaya ng pang-aabuso/panggugulo, paninira ng puri, panghimasok sa pribadong buhay at iba pang problema sa karapatang pantao.

Fujimino-shi (kailangang magpa-reserba)
 • Pagtanggap ng konsultasyon : tuwing ika-1 Martes (maliban pag pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon),13:00 ~ 15:00
 • Lugar : Shimin sogo soudan shitsu, city hall main office 2F
 • Mga Tagapayo : Human rights protection commissioner
Miyoshi-machi (tumawag at magpa-iskedyul)
 • Araw at oras : 13:15 〜 16:30, ika-1 at ika-3 Huwebes (kung pista opisyal, gaganapin sa susunod na Huwebes)
 • Lugar : Shimin sogo soudan shitsu, town hall 1F
 • Mga Tagapayo : Human rights protection commissioner

(5) Konsultasyon para sa mga mamamayan o residente

Pagpapayo sa problema sa kapitbahaya, “domestic violence”, ingay, di kaaya-ayang amoy, karapatang pantao, administrasyon, at iba pa.

Fujimi-shi
 • Araw at Oras : 9: 00〜12:00 tuwing Huwebes (maliban pisa opisyal)
 • Lugar : No.3 Sodanshitsu, Fujimi-shi City hall 2F
 • Tagapayo : Administration advisers・ Human rights protection commissioner

(6) Pagpapayong Legal

Kung kayo ay nangangailangan ng payo mula sa isang abogado at iba pa tungkol sa mga problemang legal, personal na pumunta sa tanggapan.

Fujimi-shi (kailangang magpa-appointment )
Ang konsultasyon ay hanggang 30 minuto kada tao.

(Pagpapayong Legal mula sa mga abogado)
 • Araw at Oras : 13:15〜16: 15 tuwing Biyernes (maliban pag pista opisyal at ika-5 linggo)
 • Lugar : Blg. 3 ng silid pulungan sa city hall 2F
 • Tagapayo: mga abogado
(Legal na pagpapayo ng “judicial scrivener”)
 • Araw at Oras : 10:00~12:00 tuwing ika-1 at ika-3 na Martes (maliban pisa opisyal)
 • Lugar : Blg. 3 ng silid pulungan sa city hall 2F
 • Tagapayo: abogado
Fujimino-shi (tumawag at magpa-iskedyul)
(Pagpapayong Legal mula sa mga abogado)
 • Araw, Oras,at Lugar : 13:30〜16:30 tuwing Lunes (maliban pag pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon)
  • sa Shimin soudan corner "Oasis", Oi-Sogoshisho
 • Araw, Oras,at Lugar : 13:30 ~ 16:30 tuwing Huwebes(maliban pag pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon)
  • sa Shimin sogo soudan shitsu ng city hall main office 2F
 • Tagapayo : Mga abogado
(Legal na pagpapayo ng “judicial scrivener”)
 • Araw, oras, at lugar : (maliban pag pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon) 9:30~11:30 tuwing ika-1, ika-3 at ika-5 na Biyernes
  • sa Shimin sogo soudan shitsu sa city hall main office 2F.
   tuwing ika- 2 at ika-4 na Biyernes sa Shimin soudan corner "Oasis" ng Oi sogosho
 • Consultant: judicial scrivener
Miyoshi-machi (tumawag at magpa-iskedyul)
(Konsultasyong legal sa abogado)
 • Araw at oras : tuwing ika-1 at ika-3 Huwebes (kung pista opisyal, gaganapin sa susunod na linggo) 13:15 ~ 16:30
 • Saan : Jyumin soudan shitsu, town hall 1F
 • Mga Tagapayo : mga abogado
(Konsultasyon sa judicial scrivener)
 • Araw at oras : tuwing ika-3 na Martes (kung mataong pista opisyal, gaganapin sa susunod na linggo) 10:00~12:00
 • Saan : Jyumin sodanshitsu, Town hall 1F
 • Consultant : judicial scrivener

(7) Payo ukol sa Buwis (kailangang magpa- appointment)

Pagpapayo sa pamana, donasyon, buwis sa sahod at iba pang problema tungkol sa buwis.

Fujimi-shi (kailangang tumawag at magpalista)
 • Araw at oras : tuwing Martes (maliban pag pista opisyal). 13:00~16: 00
 • Saan : No.3 soudan shitsu sa city hall 2F
 • Mga Tagapayo : licensed tax accountant
 • ※Pagkonsulta ay 30 minuto kada tao
Fujimino-shi (kailangang magpa-appointment)
(konsultasyon tungkol sa tax sa lisensyadong tax accountant)
 • Araw, Oras at lugar : ika-1 at ika-2 na Miyerkules(maliban kung pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon ).
  • 10:00~12:00, 13:00~15:00
  • sa Shimin sogo soudan shitsu sa city hall main office 2F
 • Araw, Oras at lugar : Tuwing ika-3 na Miyerkules
  • 10:00~12:00, 13:00~15:00
  • sa Shimin sogo soudan corner "Oasis", Oi sogoshisho
 • Mga Tagapayo : licensed tax accountant

(8) Pagpapayo sa pabahay

Pagbibigay ng kalkulasyon sa gastos at teknikal na payo para sa pagpapa-ayos, remodeling, pagpapalaki ng bahay, pagpapatibay laban sa lindol, o para mas naangkop sa pangangailangan ng matanda, at iba pa, ay maaaring hingin.

Fujimi-shi
 • Kailan : 13:00~16:00 tuwing Martes (maliban pag pista opisyal).
 • Saan : No 3 soudan shitsu, city hall 2F
 • Mga Tagapayo : mga dalubhasa ng asosyasyon ng konstruksyon

(9) Konsultasyon para sa mga kababaihan (kailangang magpareserba)

Kung kayo ay may problema at wala kayong mapagsasabihan, tumawag kayo at makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Mayroon mga ekspirensyadong psychological counselors at iba pang tagapayo na makapagbibigay ng payo ukol sa problema sa pamilya, sa lugar ng trabaho, mga alalahanin sa kabuhayan o pangkalusugang mental at pisikal, at iba pa. Mahigpit na pinangangalagaan ang privacy ukol sa mga bagay na ito.

Fujimi-shi
 • Kailan : 13:00~17:00, una at ika-3 na Martes (maliban pag pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon)
 • Saan : No.3 soudan shitsu sa city hall 2F
 • Ang pagkunsulta ay 50 minuto kada tao.
 • Tagapayo : psychological counselor
Fujimino-shi (tumawag at magpa-iskedyul)
(DV at pangkalahatang konsultasyon para sa mga kababaihan)
 • Araw at Oras : Tuwing Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes (Ang Biyernes ay ika-1, ika-3, at ika-5 lamang) 10:00〜12:00,13:00~16:00
 • Ang pagkunsulta ay 50 minuto kada tao
 • Saan : Shimin sogo soudan shitsu, City hall 2F
 • Tagapayo : Tagapayo ng sikolohikal social worker, at iba pa
Miyoshi-machi
 • Araw at Oras : ika-2 at ika-4 na Biyernes ( kung holiday at pista opisyal, gaganapin sa ibang araw), 11:00〜15:30
 • Ang pagkunsulta ay 50 minuto kada tao. Tumawag at magpa-iskedyul.
 • Saan : Town Hall 1st flr, Jumin soudan shitsu

(10) Pagpapayo ukol sa DV (Domestic violence)

Pagpapayo ukol sa kasakitan o kaguluhan ayun sa pisikal at emosyonal na biolente ay ipagkakaloob ng mga ekperyensiadong babaeng staff. Kami po ay tunay na tumutulong at aming pinoprotektahan ang bawat compidensyal na impormasyon na inyong ipagkakatiwala sa amin. Pagpapayo ay libre.

* DV (domestic violence) na ibig sabihin ay pagmamaltrato at pananakit ng partner ayon sa relasyong tulad ng mag-asawa, naninirahang magkasama, nakikipag-kita o kasambahay.

Fujimi-shi
 • Araw at oras : tuwing ika-dalawa & ika-apat na Lunes (papalitan ng araw, kung nagkataong bakasyon ) 9:00〜12:00
 • Saan : No.3 Sodanshitsu, City hall 2F
 • Tagapayo : staff ng NPO
Fujimino-shi (tumawag at magpa-iskedyul)
(DV at pangkalahatang konsultasyon para sa mga kababaihan)
 • Araw at oras : Tuwing Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes (Ang Biyernes ay ika-1, ika-3, at ika-5 lamang), 10:00〜12: 00, 13:00〜16:00
 • Ang pagkunsulta ay 50 minuto kada tao
 • Saan : Shiminsogosodanshitsu, City hall Main office 2F
 • Tagapayo : Tagapayo ng sikolohikal, social worker
 • * Bilang karagdagan, sa kaso ng emerhensiya sa pagkonsulta sa DV, ang mga kawani ay maaaring konsulta kahit sa Miyerkules at Biyernes.

(11) Konsultasyon para sa “real estates”

Fujimi-shi (tumawag at magpa-appointment)
 • Araw at oras : tuwing ika- apat ng Lunes (maliban pag pista opisyal) 13 : 00~16 : 00
 • Saan : Blg. 3 Soudan shitsu sa city hall 2F
 • Tagapayo : rehistradong real estate transaction manager
 • * Pagkonsulta ay 30 minuto kada tao
Fujimino-shi (tumawag at magpa-appointment)
(Konsultasyon tungkol sa mga may kinalaman sa real state)
 • Araw at oras : tuwing ika-3 na Miyerkules (maliban kung pista opisyal at holidays ), 10:00~12:00, 13:00~16:00
 • Saan : Shimin sogo soudan shitsu ng city hall main office 2F
 • Tagapayo : rehistradong real estate transaction manager
Miyoshi-machi (tumawag at magpa-appointment)
(Konsultasyon tungkol sa mga may kinalaman sa real state)
 • Araw at oras : tuwing ika-2 na Miyerkules (maliban kung pista opisyal o holiday) 13:00~ 16:00
 • Saan : Town hall 1st flr. jumin soudan shitsu
 • Tagapayo : consultant of Saitama Pref. Residential Land Bldg. Trading Industry Association (Public Corp.)
[Katanungan]
 • Fujimi-shi Jinken Shimin Sodan-ka : tel.049-251-2711
 • Fujimino-shi Shimin Sogo Sodan Shitsu : tel.049-262-9025
 • Fujimino-shi Ooi Sogo Shisho Shimin Sodan Corner "Oasis" : tel.049-256-7871
 • Miyoshi-machi Toshi Keikaku-ka : tel.049-258-0019

(12) Konsultasyon at payo para sa mga mamimili

Konsultasyon at payo ukol sa mga problema ukol sa pamimili kagaya ng may diskuwento o sales, sa pag-uutang ng pinamili, at iba pang may kinaukulan sa mga kontrata.

Fujimi-shi
 • Araw at oras : 10:00~12:00、13:00~15:30 Lunes ~Biyernes (maliban kung pista opisyal)
 • Saan : No.1 Soudan shitsu sa city hall 2F
 • Mga Tagapayo : consumer consultants
 • tel.049-252-7181 (direct line)
Fujimino-shi
 • Araw at oras : 10:00~12:00, 13:00~16:00 Lunes~Biyernes (Hindi kasama ang mga pampublikong pista opisyal at mga pista opisyal sa katapusan ng taon at Bagong Taon)
 • Saan : Shimin sogo soudan shitsu (Shohiseikatsu center), city hall main office 2F
 • Mga tagapayo : consumer consultants
 • tel. 049-263-0110 Consumers' Affairs Center (direct line)
Miyoshi-machi
 • Araw ng konsultasyon : Tuwing Lunes ~ Biyernes (maliban pag araw ng pista opisyal at mga araw sa katapusan ng taon at bagong taon) (Ang Miyerkules ay pinangangasiwaan ng kawani ng munisipyo) 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (ext. 292)
 • Saan : Shohiseikatsu center, katabi ng Kanko-Sangyo-ka, town hall 2F tel. 049-258-0019 (ext. 292)
 • Mga tagapayo : consumer consultants

(13) Konsultasyon at pagpapayo sa mga maliit na negosyo (kailangan ng pagpa-appointment ng maaga)

Konsultasyon at pagpapayo para sa pagpapangasiwa ng pananalapi, labor, mga kontrata, subkontrata, pagtanggap ng mga order, pagbubuwis at iba pa para sa mga may sariling negosyo.

Fujimi-shi
 • Kailan : 9:00~16:00 tuwing Lunes~ Biyernes (maliban kung pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon )
 • Saan : Fujimi-shi Shoko-kai, 3-23-15, Hanesawa Fujimi-shi
 • tel. 049-251-7801

(14) Konsultasyon tungkol sa trabaho sa bahay(naishoku)

Kung naghahanap ng magtatrabaho para sa naishoku o trabahong ginagawa sa bahay.

Fujimi-shi
 • Araw at Oras : 10 : 00~12 : 00、13 : 00~15 : 00 tuwing Miyerkules at Biyernes (maliban kung pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon )
 • Saan : No.2 Shimin soudan shitsu sa city hall 2F
 • tel. 049-257-6827
Fujimino-shi
 • Araw at Oras : 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 tuwing Martes at Biyernes (maliban kung pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon )
 • Saan : Naishoku sodanshitsu, sa city hall main office 2F
 • tel.049-262-9023 (ext.235)
Miyoshi-machi
 • Araw at oras : 10:00~12:00, 13:00 ~ 16:00, tuwing Miyerkules (maliban pag pista opisyal, pagtatapos at pagsimula ng taon)
 • Saan : town hall 2F Naishoku (side job)soudan shitsu, katabi ng Kanko Sangyo-ka
 • tel.049-258-0019

(15) Konsultasyon para sa paghahanap ng trabaho / pagbibigay rekomendasyon

Ang “Hello work” ay nagbibigay ng libreng konsultasyon para sa paghahanap ng trabaho o employment.

Hello work Kawagoe
 • Lugar : Kawagoe Godochosha 1F, 1-19-8, Toyoda hon, Kawagoe-shi
 • Oras : 8:30~17:15
  ※ Tumawag at alamin ang oras (pagbabago sa araw)
 • tel.049-242-0197
Hello work plaza Tokorozawa
 • Lugar : Seibu Shinjuku line Koku kouen-eki 2F, 2-4-1, Namiki, Tokorozawa-shi
 • Oras : 10:00~1700
  ※Tumawag at alamin ang oras (pagbabago sa araw)
 • tel. 04-2993-5334
Fujimi-shi Furusato Hello work
 • Lugar : Fujimi-shi Tsuruse Higashi 1-6-39, Opisina ng distrito sa loob ng Tsuruse Station
 • Oras : 10:00〜17:00
 • tel.049-253-8581
 • * Walang paradahan ng sasakyan.
Fujimino-shi Furusato Hello work
 • Lugar : City Hall Main Gov't Building
 • Oras : 10:00 ~ 17:00
 • tel. 049-266-0200
[Katanungan]
 • Fujimi-shi Sangyo Keizai-ka : tel.049-257-6827
 • Fujimino-shi Sangyo Shinko-ka : tel.049-262-9023
 • Miyoshi-machi Kanko Sangyo-ka : tel. 049-258-0019

(16) Konsultasyon sa pamamahala / pagtatag ng negosyo (kinakailangan ang reserbasyon)

Maaring magkonsulta sa mga propesyonal tungkol sa paghahanda para sa pagsisimula ng isang negosyo, mga bagong negosyo, at mga problema sa pamamahala.

Fujimi-shi
 • Araw ng konsultasyon : Tuwing Lunes at Huwebes (maliban pag araw ng pista opisyal at mga araw sa katapusan ng taon at bagong taon)
 • 2 oras para sa isang kaso
 • Oras : (1) 10:00-12:00 (2) 13:00-15:00 (3) 15:00-17:00

(17) Konsultasyon ukol sa problema ng mag-asawa at ng pamilya (kailangan ang pagpa-appointment ng maaga)

Konsultasyon ukol sa problema ng mag-asawa, (konsultasyon sa pagdidiborsyo, suporta sa pagpapalaki ng mga bata, pagdadalaw sa anak,at iba pa), problema ng anak ( hindi pagpasok sa eskuwela, nabu-bully, nagkukulong sa bahay, at iba pa)
Fujimino-shi
 • Araw at Oras : ikalawa at ikaapat na Biyernes (Hindi kasama ang mga pampublikong pista opisyal at mga pista opisyal sa katapusan ng taon at Bagong Taon) 13:30~16:00
 • Lugar : Shiminsogosoudan shitsu, City hall main office 2F
 • Tagapagpayo : dating imbestigador sa family court.

(18) Konsultasyon tungkol sa maraming pagkakautang (kailangan ang pagpa- appointment ng maaga)

Pagpapayo sa mga nahihirapang makapag- bayad ng kanilang mga utang. Maari ding makakuha ng consumer loan.

Fujimino-shi
 • Araw at Oras : mula Lunes ~ Biyernes (maliban kung pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon ) 10:00~12:00 13:00~16:00
 • Lugar : Shiminsogosoudan shitsu Shohiseikatsu center, City hall main office 2F
 • Tagapagpayo : consultant ng Consumer Center
 • tel. 049-263-0110 (direct line)

(19) Pangkalahatang konsultasyon sa administrative scrivener

Konsultasyon ukol sa mga dokumento na ipapasa sa mga publikong tanggapan, aplikasyon para sa mga permits, pagkuha ng lisensya, mga problema sa pang-araw-araw na pamumuhay at iba pa.

Fujimino-shi (kailangang magpa-reserba)
 • Pagtanggap ng konsultasyon :
  • tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes (maliban pag pista opisyal, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon).
  • Oras :13:00~16:00
  • Shimin sogo soudan shitsu, City hall main office 2F
 • Pagtanggap ng konsultasyon :
  • tuwing Martes ~ Biyernes (maliban pag pista opisyal, ika-3 Miyerkules, pagtatapos ng taon at simula ng bagong taon )
  • Oras : 13:00 ~ 16:00
  • Shiminsodan corner "Oasis", Oi-sogoshisho
 • Tagapayo : Administrative Scrivener
Miyoshi-machi
 • Araw,Oras at lugar :
  • tuwing ika-4 na Miyerkules ng odd month (maliban pag pista opisyal).
  • 10:00~14:00
  • Town Hall, 1st Flr.
 • Tagapayo : administrative scrivener ng Saitama Pref. Administrative Scrivener Association Higashi Iruma Branch

(20) Pangkalahatang konsultasyon tungkol sa mga taong may iba't ibang kapansanan

 • Fujimino-shi Consultation Support Center para sa mga taong may kapansanan (RIAN) : Tel: 049-266-1100