Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
6 Pagtatapon ng Basura

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital   Sa pagtapon ng basura ay mayroong kaibahan sa bawat siyudad at bayan. Tatalakayin dito ay yung kagaya sa patakaran ng Fuijimi-shi. Para sa detalye ng pagtapon ng basura, maari  lamang na alamin ayon sa taunang kalendaryo na itinalaga ng (Fujimi-shi, Fujimino-shi , at Miyoshi-machi.)
  Maari lamang bigyan ng tamang atensyon ang mga sumusunod:
Ang tamang paghiwa-hiwalay ng basura at ang araw ng koleksyon ay may iskedyul sa mga area o distrito. Ilagay ang mga basura sa plastik na nakikita ang loob o translucent bag at ilabas sa mga nakatalagang lugar ng 8:30am (sa Fujimi-shi), 8:00am (sa Fujimino-shi at Miyoshi-machi) sa araw ng koleksyon.
Mga basurang pambahay ay hindi kokolektahin at ito ay iiwanan kung hindi  ipaghiwa-hiwalay ng ayon sa designasyon at hindi inilabas ng tama sa oras.  Tuparin natin ang panuntunan.
Pinagbabawal din ang pagkuha ng mga binasurang bagay na maari pang i grecycleh mula sa lugar ng tapunan. Ang pagkuha ng itinapong basura ay isang krimen o gawaing labag sa batas.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
6-1 Paghihiwalay ng basura - mga nasusunog na basura (basurang maaring sunugin)
Basura mula sa kusina, basurang gawa sa goma, mga sanga at dahon, paper diapers (alisin ang dumi at i-flush sa toilet) at iba pa. Tanggalin ang tubig sa basura mula sa kusina bago ito itapon
. Ilagay ito sa plastic bag.
Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
6-2 Paghihiwalay ng basura - recyclable plastics
  Ang mga basurang plastik ng mga pagkain at iba pa na maaari pang gamitin ay kinukolekta para sa recycling.
Fujimi-shi : green na net
Fujimino-shi at  Miyoshi-machi : plastic bags para sa basura


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
6-3 Paghihiwalay ng basura - hindi nasusunog na basura (basurang hindi sinusunog)
  Ang mga bagay na katulad ng ceramic, salamin, mga cup, aluminum foils, at maliliit na electric appliances ay mga di nasusunog na basura o non combustible garbage.
  Fujimi-shi : Ilagay ang mga hindi nasusunog na basura sa dark green na lalagyan.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
6-4 Paghihiwalay ng basura - mga delikadong basura
  Mga uri ng basura na kasama sa hindi nasusunog na basura kagaya ng lighter, mercury thermometer (gamit sa pagkuha ng room temperature), mercury clinical thermometer (gamit sa pagkuha ng body temperature), dry batteries at iba pa ay ilagay sa lagayan ng basura para sa mga hindi nasusunog na basura.at iba paIlagay ang fluorescent tubes at bulbs, sa pinaglagyan na balot nito nung ito ay nabili o maari ding walang balot, at ilagay sa nakatalagang lagayan ng basura. Sa Fujimino-shi at Miyoshi-machi, ilagay ang mga delikadong basura sa plastic bag o lalagyanang nakikita ang laman at lagyan ng nakasulat na 'kiken' (delikado).

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
6-5 Paghihiwalay ng basura - basurang maaring i-recycle
 Mga diyaryo, flyers, magazines, libro, karton, paper packs, iba pang mga papel at tela ay bigkisin o talian.     Mga lata, bote,  PET bottles, at iba pang kagayang uri: alisin ang takip ng plastic bottles at bote. (mga takip na gawa sa metal ay isama sa hindi nasusunog na basura at mga takip na gawa sa plastic ay isama sa nare-recycle na plastics). Ang mga PET bottle ay ilagay sa nakatalagang lagayang net, at ang mga lata, bote, iba pang uri ng mga bote ay kailangang ilagay sa nakatalagang mga lagayan.Sa Fujimino-shi at Miyoshi-machi, ang mga plastic bottles at lata ng mga inumin (drink cans) ay inilalagay sa nakatalagang plastic nets.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
6-6 Paghihiwalay ng basura - malalaking basura
  Ang paghakot ng malalaking basura ay inaabot ng 2 ~ 3 linggo ang pagitan. Bilang karagdagan, ang ilan sa mga sumusunod na klase ng basura ay may karampatang singil sa Fujimino-shi at Miyoshi-machi. Mangyaring bumili ng ticket sa pagbabayad, ilakip ito sa malalaking basura, at ilagay ito nakatalagang lugar ng kuhanan ng basura. Ang ibang malalaking basura ay walang bayad. Ilagay ang mga ito sa nakatalagang lugar sa takdang araw ng pagkolekta.
(Malalaking basura na may bayad sa Fujimino-shi at Miyoshi-machi : Mattress na may spring, folding bed, massage chair, chairs, sofa, organ, electronic piano, health equipments na may electric motor, roof carriers na gamit sa sasakyan , bisekleta, tatami )


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
6-7 Mga basura na hindi kinukolekta ng siyudad
  Ang mga sumusunod ay hindi maaring ilagay sa tapunan ng basura: mga gulong, bathtubs, fire extinguishers, motorbikes, mga semento at kagaya na mahirap i-proseso. Gayundin ang mga sumusunod na basura ay hindi kinokolekta ng syudad at bayan ayon sa batas ng Home Appliance Recycling Law: mga refrigerator/freezer, air conditioner at yung outdoor unit, televisions (CRT, plasma, liquid crystal), washing machines/clothes dryers, at mga PC (personal computer). Kung kayo ay lilipat ng tirahan at kailangang magtapon ng maramihang basura, makipag-ugnayan sa nakatalagang departamento ng munisipyo o city hall. 
yKatanunganz
Fujimi-shi Kankyou-kaFtel.049-252-7100
(direct line) 
Fujimino-shi Kankyou-ka Haikibutsu Taisaku-kakariF tel.049-262-9022
Miyoshi-machi Kankyo-ka Kankyou Taisaku-tantoF tel.049-258-0019 
(extension 216,217)

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.