Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
2 Sistema ng family registry

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital Ang rehistrasyon ng pamilya o kosekitohon ay nagpapakita ng talaan ng panganganak, pagkamatay, kasalan at iba pang impormasyon.
Ayon sa batas ng rehistrasyon ng pamilya, kailangang ipaalam ng mga dayuhang residente ang mga naganap na kasalan, pagbubuntis at panganganak sa city hall.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
2-1 Rehistrasyon ng Panganganak
(1) Mag-aply sa loob ng 14 na araw mula sa araw na ipinanganak  ang  sanggol ( kung ang batang anak ng isang Hapon ay ipinanganak sa ibang bansa, sa loob ng 3 buwan).
(2) Ang aplikante ay ang ama o ina ng sanggol.
(3) Ang aplikante ay kailangang tukuyin ang lugar ng panganganak, kasalukuyang tirahan o permanenteng tirahan ng asawang Hapones.
(4) Mga kailangang dokumento:
   (A)Birth registration form at birth certificate 
(kailangang may kopya na nakasalin sa Nihongo kung ang certificate ay nakasulat sa wikang banyaga )
   (B)Pasaporte ng magulang kung dayuhang nasyonal
   (C)Ang inyong  resident card o gspecial permanent resident certificateh 
   (D)Maternal at child health handbook  
   (E)Selyo (Seal) ng aplikante (kung ang aplikante ay Hapones)


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
2-2 Notifikasyon ng pagkamatay
  Ang notifikasyon ng pagkamatay ay kailangang gawin
(1) Ang aplikasyon ay dapat isumite sa loob ng 7 araw matapos  makumpirma ang pagyao ng miyembro ng pamilya.
(2) Ang aplikante ay kailangang kamag-anak, kasama sa bahay, may ari ng lupang tinitirhan o tagapag-alaga ng yumao, tagalingap o legal na tagapangalaga, tulad ng pinagkatiwalaan tagapangalaga.
(3) Pagsusumite ng notipikasyon: address ng taong nagsusumite ng notipikasyon, ang rehistradong tirahan ng asawang Hapon, o ang lunsod o lugar ng kamatayan.
(4) Mga kailangang dokumento:
  (A)Death registration form at death certificate
  (B)Resident card o g special permanent resident certificateh  (ng nagsusumite)

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
2-3 Rehistrasyon ng Pagpapakasal
  Ang mga sumusunod ay kailangan para sa rehistrasyon sa pagpapakasal.
(
1) Rehistrasyon ng kasal (pagpipirma ng mga ikakasal at 2 saksi na nasa hustong gulang ay kailangan).
(2)Sertipikasyon ng mga dokumento sa pagpapakasal   Mga dokumento na isusumite ng banyagang mapapangasawa na inisyu ng kanilang pambansang pamahalaan, lokal na pamahalaan o iba pang may awtorisasyon, katulad ng foreign diplomatic offices dito sa Japan (kasama ang kopya na nakasalin sa Nihongo).
(3) Passport  (may nakasaling kopya sa Nihongo)
(4) Ang inyong  resident card o g special permanent resident certificateh
(5) Family rehistry ng asawang Hapon (hindi kailangan kung magpaparehistro ng kasal sa parehong syudad kung saan nakarehistro ang family registry ng aplikante)
(6) Dokumento ng pagkakakilanlan  (driver's license, passport, atb.)
(7) Iba pang mga kailangang dokumento
    *Para sa mga dayuhang mamamayan, ang mga dokumento sa itaas ay maaaring mag-iba depende sa batas ng bansa o personal na sitwasyon. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
2-4 Rehistrasyon ng Paghihiwalay o Diborsyo
 Ang mga sumusunod ay kailangan para sa rehistrasyon ng diborsyo o paghihiwalay.
(1)Paunawa sa diborsyo (pirma ng mga nag-apila para sa diborsyo at 2 saksing nasa hustong gulang ay kailangan)
(2) Family registry ng asawang Hapon
(3) Passport  
(may nakasaling kopya sa Nihongo)
(4) Ang sertipikasyon ng resident registration ng Hapones na asawa (nakasaad ang status of residence at period of stay ng banyagang asawa, kung ang Hapones na asawa ay nasa labas ng bansang Japan )
(5) Dokumento upang makilala (driver's license, passport, etc. )
¦Kung ang dalawa ay parehong banyaga, kailangang magsadya sila sa kani-kanilang mga embahada o konsulado.

yKatanunganz
œ Fujimi-shi Shimin-ka Koseki-kakariFtel.049-252-7111
œ Fujimino-shi Shimin-ka Koseki-kakariF tel.049-262-9019
œ Miyoshi-machi Jumin-ka Jumin-tantoF tel.049-258-0019


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
2-5 Naturalisasyon
  Upang makatanggap ng naturalisasyon bilang Hapones, kailangang mag-apply at kumuha ng permiso sa Ministro ng Hustisya. At pagkatapos, dalhin ito sa city hall.
Ang mga dokumento na kinakailangan para sa pagparehistro para sa naturalization .
(1) Naturalization registration form (kung ikaw ay asawa ng isang Hapon, ang kanyang pirma ay kailangan.)
(2) Ang inyong identification card (ipinagkaloob ng gDistrict Legal Affairs Bureauh)
(3) Family registry ng Hapon na asawa (hindi kailangan kung magre-rehistro sa bayan kung saan nanduon ang kanyang family registry).  Ang pag-proseso at pagpapaliwanag para sa aplikasyon sa naturalisasyon ay hindi ginagawa sa village/town/city halls.
Sa mga katanungan, makipag-ugnayan sa District Legal Affairs Bureau.
yKatanunganz
œ Saitama District Legal Affairs Bureau Koseki-ka
F tel.048-851-1000 

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.