Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
9 Trapiko

Living Guide Top

Tagalog Top

1Sistema ng residecy management 

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital   Sa bansang Hapon, ang mga pedestrians ay kailangang nasa kanang bahagi ng daan, at lahat ng sasakyan kasama ang bisekleta ay dapat sa kaliwang bahagi ng daan.Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
9-1 Rehistrasyon ay kailangan para maiwasan ang krimen
  Kapag may bagong biling bisekleta, kailangang iparehistro sa tindahan. Kapag ito ay ninakaw, ito ay madaling matutunton.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
9-2 Regulasyon sa pagparada ng bisekleta
  Ine-rerekomenda na iparada ang bisekleta sa pampubliko o pribadong paradahan, ang bisekletang iniwan sa isang no-parking area (gaya ng sa estasyon) ay aalisin ayon sa ordinansa ng bicycle abandonment prevention ng Fujimi-shi at Fujimino-shi Sakaling mangyari ito sa inyo, kailangang kuhanin ang inyong bisekleta sa bicycle storage depot sa loob ng tatlong buwan mula ng ito ay makuha. Ito ay inyong matutubos sa pamamagitan ng pagbabayad ng karampatang halaga.
yKatanunganz
Mizuhodai station east exit area, Tsuruse Station east exit area at
Fujimino station area
œ
Fujimi-shi No.1 bicycle storage depotFtel.049-253-6816  10:00~18:00 (sarado ng Lunes, petsa ng Dec. 29 ~ Jan. 3) 
 Mizuhodai station west exit area at Tsuruse station west exit area
œ Fujimi-shi No.2 bicycle storage depotFtel.049-259-6606 10:00~18:00 (sarado ng Lunes, petsa ng Dec. 29 ~ Jan. 3).
 
Sa paligid ng istasyon ng Kamifukuoka, istasyon ng Fujimino (sa mga area na kasakop ng Fujimino-shi).
œ Fujimino-shi Fukuoka Koukakyou-shita  bicycle storage depot: tel.049-269-1369,  10:00 ~17:30  sa week days, 10:00~16:00 pag Linggo,( sarado ng Miyerkules, pista opisyal, at mga araw mula Dec. 29  ~ Jan 3).

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
9-3  Pagkuha ng bicycle casualty insurance 
  Ayon sa ordinansa ng Saitama Prefecture ang mga gagamit ng bisekleta ay kakailanganing kumuha ng bicycle casualty insurance o kagayang insurance. Dahil sa maaring malaking halaga ang sisingilin kung sakaling magkaroon  ng aksidente, ang lahat ay inu-obligahang  kumuha ng bicycle insurance.
Para sa detalye, magtanong sa tindahan o dealer ng bisikleta, kumpanya ng insurance para sa casualty o kagayang kumpanya.
 


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
9-4  Pumapasadang bus at wagon sa siyudad at Life bus
  Maraming pumapasadang bus at wagon mula sa estasyon ng tren hanggang sa city hall, malalaking public facilities at iba pang mga lugar sa loob ng syudad/bayan. Ang kasalukuyang pumapasadang mga bus ay 7 na linya ng fureai-go sa Fujimi-shi, 5 na linya ng wagon ng fujimin-go sa Fujimino-shi, at 4 na linya ng Life-bus ang pumapasada sa loob ng Miyoshi-machi. Ang pamasahe sa Fujimi-shi shuttle bus ay 200 yen  para sa matanda at 100 yen sa mga bata. Ang pamasahe sa mga bus sa loob ng Fujimino-shi ay 200 yen para sa matanda at 100 yen sa mga bata. Pamasahe sa Life bus sa Miyoshi, 220 at 210 yen sa matanda, at  110 yen sa@mga bata. .
yKatanunganz
œ Fujimi-shi Toshi Keikaku-kaFtel.049-251-2711
œ Fujimino-shi Toshi Keikaku-ka Koutsu Seisaku-kakariF tel.049-220-2072
œ Life BusFtel.049-259-7566

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
9-5 Lisensya sa Pagmamaneho
  Balido ba sa bansang Hapon ang iyong international driver's license? Kung hindi, hindi ka maaaring magmaneho ng sasakyan o motorbike. Kailangan mo ng Japanese license. Ang lisensiya na kinuha sa ibang bansa ay maaaring gamitin sa pagkuha ng Japanese license kung may katibayan na nagpapatunay na tumira ka sa bansang nasabi ng 3 buwan matapos makuha ang lisensya. Magtanong sa Saitama Prefectural Driver's Licensing Center sa mga dokumentong kailangan sa pagpapalit.
yKatanunganz
œ Saitama Prefectural Driver's Licensing Center's Foreign License
œ
Consultation OfficeFtel.048-543-2001 ext.334A335iEnglishj

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
9-6 Paraan ng pagkuha ng driver's license sa Japan
  Para makakuha ng driver's license sa Japan, pumunta sa driving school o kaya'y kumuha ng test sa direktang lugar na kuhanan ng driver's license. (Maaaring kumuha ng pagsusulit o test sa Ingles o Japanese Hiragana)

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
9-7 Insurance ng Sasakyan
  Pinapayuhan na kumuha ng insurance para sa sasakyan. Kombinasyon ng insurance plans ay minumungkahi para sa inyong proteksyon at sa ibang tao sakaling magkaroon ng aksidente sa trapiko.

(1) Compulsory Insurance/ Obligadong insurance
Kinakailangang kumuha ng compulsory liability insurance para sa mga may sasakyan.

(2) Pribadong Insurance
Ang pribadong insurance ay nagbibigay kompensasyon para sa pagkasira ng sasakyan at sa mga nasugatang pasahero na hindi kasama sa compulsory insurance. Ito ay tumutulong din sa pakikipag-negotiate para sa kompensasyon. Maaaring makakuha nito sa mga pribadong insurance companies. Para sa dagdag detalye, magtanong sa private insurance companies o sa kanilang mga ahente.

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.