Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
10 Buwis

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management 

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital  
Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
10-1 Klasipikasyon ng buwis at pagpa-file nito

 Ang mga dayuhang nasyonal na naninirahan sa bansa ay obligado ding magbayad ng pambansang buwis (hal. income tax at consumption tax) at local taxes (hal. residents' tax).

(1) Income Tax
Ang Income tax ay ipinapataw sa kinita mula Enero 1 hanggang Disyembre 31. Maaaring magbayad ng buwis sa dalawang paraan.
(A) Maaring kayo mismo ang mag-file at magbayad ng iyong buwis.
(B) Withholding tax system, kung saan ang iyong employer ang nagpapasa ng iyong buwis mula sa iyong suweldo.
Sa ganitong kaso, ang empleado ay maaaring makakuha ng tax refund sa mga sumusunod na sitwasyon; mataas na gastusing medikal na higit pa sa nakasaad na halaga, halaga ng nawala dahil sa kalamidad, pagnanakaw o pandidispalko, o kaya'y kapag nangutang para makabili ng bahay. Para sa dagdag na detalye, magtanong sa tax office.

(2) Consumption tax
  Lahat ng mga bilihin at serbisyo ay pinapatawan ng 10% bilang buwis ng pagkunsumo o consumption tax. (Ang mga pagkain at inumin ay papatawan ng mas mababang buwis na (8%), maliban sa alak/alcohol drinks at pag kumain sa mga kainan at restaurants.)

(3) Buwis ng Residente
 
Ang bawat mamamayan ay may binabayarang buwis na prefectural tax at city tax o municipal tax. Sa mga nakatira sa Fujimi-shi, binabayaran ang buwis mula Enero 1. Kailangang bayaran ang buwis, base at proporsyonal sa inyong kinita sa buong taon.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
10-2 Paraan ng pagbayad ng  buwis  

 Dalawang paraan ang pagbabayad ng buwis : pangkaraniwan at espesyal na pagkokolekta.

(1) Pangkaraniwan
Kaiba sa mga namamasukan sa kumpanya kung saan ibinabawas ang buwis sa kanilang sahod, ang mga self-employed, magsasaka, at  freelancers ay sila mismo ang nagbabayad ng buwis ayon sa pinadalang tax notifications ng munisipyo o  city hall office. Ang buwis ay nahahati sa apat na beses na pagbabayad.

(2)Espesyal na pagkolekta
Kung ikaw ay isang empleyado na nagtatrabaho sa isang kumpanya, i-aawas sa iyong suweldo kada buwan ang kaukulang buwis at ibabayad ito sa bayan o syudad

(3)Tax payment administration
Kung hindi ninyo natatanggap ang mga notisya ng pagbabayad ng buwis o hindi kayo nakakabayad ng buwis sa dahilang kayo ay nasa ibang bansa, maari lamang ay mag file ng notisya sa tax payment administration bago umalis ng bansa. Para sa detalye kontakin lamang ang upisina.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
10-3 Konsultasyon sa pagbayad ng buwis
  Kung nais humingi ng pagpapayo ukol sa pagbabayad ng buwis  (resident tax at iba pa)o sertipikasyon ng pagbubuwis, tumawag o magsadya sa mga sumusunod na tanggapan.
yKatanunganz
Kawagoe Tax OfficeF tel. 049-235-9411 (direct line)
Fujimi-shi Zeimu-ka o Shu u zei-kaF
    tel.049-251-2711 (direct line)
Fujimino-shi Zeimu-ka o  Shu u zei-kaF
    tel.049-261-2611 (direct line)  

Miyoshi-machi Zeimu-kaFtel:  049-258-0019 (direct line)

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.