Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
18 Welfare

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng Bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 


Para sa mga serbisyong medikal ng welfare ng syudad/ bayan ukol sa mga sanggol, mga bata at mga may kapansanan, tingnan sa
'allowance at suporta' sa Artikulo 17 Pangangalaga ng bata


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
18-1 Mga Social workers at childcare workers
  Ang mga social workers at childcare workers ay nagbibigay ng mga serbisyong konsultasyon para sa mga alalahanin sa
araw- araw na pamumuhay, pangkabuhayan, pag-aalaga ng bata, edukasyon, mga suliranin ng mga nakatatanda,mga  karamdaman,
pisikal na kapansanan, at pagiging single parent ng pamilya . Nakapagbibigay rin sila ng impormasyon ukol sa mga maaring mahingan ng tulong at mga organisasyon na nagbibigay ng karagdagang suporta kung kinakailangan.
yKatanunganz
œ Fujimi-shi Fukushi Seisaku-ka Chiiki Fukushi-kakariFtel.049-251-2711
œ Fujimino-shi Chiiki Fukushi-ka  Chiiki Fukushi-kakariFtel.049-262-9028
œ Miyoshi-machi Fukushi-ka Fukushi Shien-tantoFtel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
18-2 Nursing care Insurance at welfare para sa mga matatanda
  Ang gnursing care insurance systemh ay upang suportahan ang gnursing careh para sa mga matatanda bilang miyembro ng sanbayanan.  Sinuman na may edad na 40 anyos pataas ay nagbabayad ng insurance premium bilang kasapi ng sistema. Pagdating ng panahong kailangan na ng nursing care, maaari kayong makatanggap ng care service sa murang halaga.
Iba't ibang welfare services ang ipinagkakaloob ng siyudad para maging maginhawa at mabawasan ang kalungkutan ng mga nakatatandang miyembro ng ating siyudad.
yKatanunganz
œ Fujimi-shi Koreisha Fukushi-kaFtel.049-252-7107(ex direct)
œ Fujimino-shi Korei Fukushi-ka  Kaigo Hoken-kakariFtel.049-262-9037
œ Miyoshi-machi Kenkou Zoushin-ka Kaigo Hoken-tantoFtel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
18-3 Tulong pang-medikal para sa mga matatanda (mula 75 pataas).
   Ito ay sistema ng segurong medikal kung saan ang lahat ng taong may edad na 75 pataas (kabilang ang may edad na 65 pataas na may sertipikasyon na may ilang partikular na kapansanan) ay nakatala at ito ay pinamamahalaan ng Saitama Prefectural Union of Medical Care for the Advanced Elderly. Ang lahat ng mga taong nakaseguro ay nagbabayad ng mga premium ng insurance. Ang pasanin sa tanggapan ng institusyong medikal ay 10% ~ 30%. Sa prinsipyo, ang premium ng insurance ay ibinabawas sa iyong pensiyon, ngunit sa ibang kaso ang pagbabayad ay sa pamamagitan ng ipinapadalang payment slip o sa bank transfer.

(1) Kwalipikasyon 
para sa pagpapatala sa sistemang medikal para sa Kouki koreisha
E Sa mga nakatala sa Basic Resident registration at napagkalooban ng permiso na manirahan ng higit sa 3 buwan.
E Sa mga nakatala sa Basic Resident registration at napagkalooban ng permiso na manirahan ng mababa sa 3 buwan, gayundin ay napagkalooban na manatili higit sa 3 buwan dahil sa mga kadahilanang nakasaad. Tingnan lamang sa ibaba.  
 
(2)  Mga banyagang hindi kwalipikado para sa sistemang medikal ng Kouki koreisha
EMga banyaga na ang status ng residency ay "designated activities" o sila ay pumunta dito para magpagamot, ganun din ang mga tagabigay ng pangangalaga sa kanila, o kaya sila ay nagpunta para sa dahilang turismo, recreational, o iba pang kagayang mga dahilan.
ESa mga tumatanggap ng gpublic assistanceh (maliban sa mga nahinto na ang pagtanggap nggpublic assistanceh)    

yKatanunganz
             
œ Fujimi-shi Hoken Nenkin-ka Kouki Koureisha Iryou-kakari  :            tel.049-251-2711
œ Fujimino-shi HokenENenkin-ka :   tel.049-261-2611 
œ Miyoshi-machi Jumin-ka  Hoken Nenkin-tantoFtel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
18-4 Welfare para sa may mga kapansanang pisikal
  Sinumang may kapansanan sa pisikal, mental, o iba pang mental disorders ay maaring tumanggap ng ibaft ibang mga serbisyo ayon sa antas ng kanilang kapansanan. Para sila ay tumanggap ng mga serbisyong ito ay kailangang mayroon: (Handbook para sa may kapansanang pisikal) kung may kapansanang pisikal, (Handbook para nangangailangan ng nursing care) kung may kakulangan sa pag-iisip, at (Welfare handbook para sa may mental na kapansanan o Sertipikasyon ng pangangailangan ng suporta para makapamuhay ng mag-isa [nagpapagamot sa psychiatry na ospital] ) kung may mental disorders.  
Magsadya lamang at mag-apply para sa handbooks at iba pa.

[Katanunganz
œ Fujimi-shi Shogai Fukushi-kaFtel.049-251-2711
œ Fujimino-shi Shogai Fukushi-ka Shogai Fukushi-kakariF
tel. 049-262-9032
œ Miyoshi-machi Fukushi-ka Fukushi-Shomu EFukushi-Shien        tantoFtel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
18-5 Welfare para sa mga may problemang pinansyal
  Mga pampublikong suporta at konsultasyon ay ibinibigay para sa mga nangangailangan at nahihirapan sa pamumuhay dahil sa karamdaman, walang hanapbuhay, pagkamatay ng padre de pamilya, at iba pa, para gumaan ang kanilang pamumuhay.
yKatanunganz
œ Fujimi-shi Fukushi Seisaku-ka Chiiki Fukushi-kakari
Ftel. 049-251-2711
œFujimino-shi Chiiki Fukushi-ka Fukushi Sogo Shien TeamFtel.049-262-8130
œ Miyoshi-machi Fukushi-ka Fukushi Shien- tantoFtel.049-258-0019

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.