Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
1   Sistema ng residency management

Living Guide Top

Tagalog Top

1Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 


  Sa lahat ng banyagang naninirahan sa Japan, anggnew residency management systemh ay nagsimula noong Hulyo 9, 2012.    
Ang Immigration Bureau ng JapangZairyuu@Card
hay ipagkakaloob sa gmid- to  long-term residentsh  ng  Immigration Bureau bilang kapalit ng gAlien registration certificatesh (foreign resident registration card) na pinagkaloob ng  village, town o city hall. Special permanent resident certificate gTokubetsu Eijyuusya Shomeishoh ay ipagkakaloob para sa special permanent residents.
Banyagang residente na nakatala sa gBasic Residents' Registrationh ay  maari nang  makakuha ng gResidence Certificateh o kopya nggJuuminhyouh , at iba pa kagaya ng mga lokal na Hapon.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
1-1 Ang residentgzairyuuhcard o special permanent resident certificategTokubetsu eijyuusha shoumeishoh
 (1)Ang  resident card (ay ipinagkakaloob ng  Immigration Services Agency o sa mga immigration ports)@@@
EAng petsa ng pag-expire ng resident card ay ang mga sumusunod:
 Ang mga permanent resident na may edad 16 taong gulang pataas at mga Advanced Propessional No. 2 ay hanggang 7 taon mula sa petsa ng paglabas ng kanilang resident card at ang mga wala pang 16 taon gulang ay hanggang sa petsa ng kanilang ika-16 taong kaarawan.
Maliban sa mga Permanent Resident at Highly Specialized Professional II, i-renew ang iyong resident card bago o hanggang sa petsa ng expiration ng iyong panahon ng pananatili, gayunndin para sa mga wala pang 16 taong gulang bago o hanggang sa petsa ng pag-expire ng iyong panahon ng pananatili o iyong ika-16 na kaarawan alinman ang mauna.
  "Mid-to  long-term residentsh ay mga banyaga na ang status ng pananatili sa Japan ay lalagpas pa sa 3 buwan  subalit hindi kasama ang napahintulutan na manatiling hindi hihigit sa 3 buwan  o sa napahintulutang bigyan ng status na  gtemporary visitorh (tourist), gdiplomath, gofficialsh o katulad ng mga tatlong statuses na nakasaad sa itaas.
@

(2) Ang sertipikasyon ng gspecial permanent residenth  (pinagkakaloob ng gvillage, town o city hall h)
EAng sertipikasyon ng uspecial permanent resident vay pinagkakaloob upang kapalit ng  Alien registration certificates.
E Ayon sa batas ng Pagkontrol sa Immigration at Pagkilala sa Refugee (simula dito na tinukoy bilang "Immigration Act") ang "Residence Card"ay hindi iisyu.
EAng bisa ng  gspecial permanent resident certificateh ay hanggang 7 taon ayun sa kautusan.

(3) 
Ang Alien registration certificates na ipinagkaloob sa mga may short-term status of residence at sa mga walang status of residence ay wala nang bisa o invalid na, simula noong Hulyo 9, 2012.  Kung nasa inyo pa ito ay kailangang ibalik ito sa Immigration Services Agency sa lalong madaling panahon..


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
1-2 Mga Banyagang residente ay itatala sa gBasic Residents Registrationh
  Maisasagawa ang pagkaloob ng gResidence Certificateh o Juuminhyou duplicates, atibpa., sa banyagang nasyonal kagaya ng sa Hapones na nasyonal.
(1) Ang mga maaring itala sa gBasic Resident Registrationh ay gmid- to long-term residentsh (na mayroong resident card), ang gspecial permanent residentsh  at ibang naitalaga.

(2) Ang mga nilalaman ng rehistradong basic resident registration ay pangalan, petsa ng kapanganakan, kasarian at address ganun din ang nasyonalidad o rehiyon, klase ng status of residence, gperiod of stayh, at iba pa na nakasaad sa  resident card.

(3) Kung magkaroon ng anumang pagbabago sa status residence o sa panahon ng pananatili ng dayuhang residente at iba pang pagbabago na dapat i-update sa kanyang resident card, ang Director ng Immigration Services Agency ang magpapadala ng notisya sa municipal mayor.

(4) Para sa mga pamilyang binubuo ng Hapon at banyagang nasyonalidad, maari nang magpa-isyu ng sertipiko (kopya ng residence certificate) na nakatala ang lahat ng miyembro ng pamilya.

(5)
Maari kayong mag-apply para ma-isyuhan ng Individual Number Card (My Number Card). Para sa detalye, tingnan ang homepage ng MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications) o homepage ng inyong lokal na munisipalidad .
Ano ang maari mong gawin sa My Number Card na nilagyan ng electronic certificate
E Maaring makakuha ng kopya ng mga opisyal na sertipiko tulad ng kopya ng residence certificate sa mga convenience store
E    Gamitin bilang isang health insurance card
EPag-file ng income tax return at mga pamamaraan sa paninirahan
EOnline na application para sa paglipat, pangangalaga ng bata, atbp.
EPaggamit ng "MyNa Portal"uƒ}ƒCƒiƒ|[ƒ^ƒ‹vna magagamit bilang iyong personal site na magbibigay-daan sa iyong paghahanap ng mga administratibong pamamaraan at online na aplikasyon.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
1-3 Proseso sa village, town , o city hall
 (1) Notipikasyon ng paglipat ng tirahan (pagbabago ng address)
Z Sa mga bagong dating sa Japan.
Sa mga nakatanggap ng resident card sa port of entry and departure sa kanilang  pagpasok sa bansa, matapos nilang makahanap ng tirahan ay kailangang magtungo sa munisipyo ng lugar sa loob ng 14 na araw dala ang resident card at passport para mai-rekord ang kanilang address at maibigay ang abiso sa Director of Immigration Services Agency.

Z Kung kayo ay lumipat ng tirahan
Kung lilipat ng tirahan, ang gmid-to-long-term residents (special permanent residents)" ay kailangang magbigay paalam sa munisipyo ng aalisang lugar at humingi ng "move-out certificateh bago pumunta sa munisipyo ng lugar ng lilipatan.  Pagkatapos lumipat, sa loob ng 14 ng araw pumunta sa municipal office ng bagong tirahan at dalhin ang inyong resident card (special permanent resident certificate), notification card (My Number cardiPara lamang sa mga mayroonj) at move-out certificate para maibigay ang abiso ng pagbago ng inyong address sa Director of Immigration Services Agency.  Gayundin kung kayo ay bagong kasambahay na kabilang sa pamilya na lilipat, kailangang magpasa ng dokumento (original copy) ng pagpapatunay ng relasyon sa householder at ng kopya nito na nakasalin sa Nihongo.

(2)Pagkuha ng notipikasyon ng move-in (o pagbabago ng tirahan) at paglalagay ng pagbabago sa 
resident card (special permanent resident certificate) ay maaring gawin ng minsanan.
 
Ayon sa Batas sa Pagkontrol sa Immigration at Refugee Recognition , dalhin lamang ang  notipikasyon ng paglipat ng tirahan at resident card (special permanent resident certificate), at notification card (o "my number card") sa municipal office at  maari nang gawin sa pag pil-ap ng notipikasyon ng  gmove-inh o pagpapalit ng address sa  pagpatala sa Basic Resident Registration System .

(3)
Kung wala kayong kopya ng move-out certificate (sa kaso ng paglipat ng tirahan) kailangang kumpletuhin ang proseso ng pagkuha ng move-out certificate sa munisipyo ng dati nyong tirahan.  Gayundin kung hindi ninyo dala ang Resident card (o kaya Special permanent resident certificate) kakailanganin ninyong iulat ang bagong address sa ibang araw.
Ang mga notipikasyon ay kailangang kumpletuhin ng bawat aplikante. Subalit, kung hindi magagawa ng personal maaring ipakiusap sa iba ang pagsasagawa ng aplikasyon, lamang ay gumawa ng sulat para sa pag gamit ng proxy.
(4)Mga pamamaraan para sa pagpapalit ng My Number Card dahil sa pagpapalawig ng panahon ng pananatili, at iba pa.
Ang pag-update ng impormasyon sa Resident Card ay hindi awtomatikong makikita sa My Number Card, kaya kung magpapa-extend ka ng iyong pananatili o papalitan ang iyong pangalan, kakailanganin mong baguhin ang impormasyon sa My Number Card. 
Kung mayroon kang My Number Card, kung pahahabain mo ang iyong panahon ng pananatili o kung papalitan mo ang iyong pangalan sa iyong residence card, dapat mong sundin ang pamamaraan para sa pagpapalit ng impormasyon sa My Number Card. 
Tandaan lamang na ang iyong My Number Card ay mag-e-expire kung hindi ka magaaplay para sa extension sa inyong munisipyo bago ang petsa ng expiration ng iyong My Number Card.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
1-4 Proseso sa Regional Immigration Services Agency
 (1)Notipikasyon ng (pagpapalit) ng lugar ng tirahan
Sa pagproseso ng notipikasyon ng pagpapalit ng lugar ng tirahan o address, magsadya sa Regional Immigration Services Agency at maari lamang ay dalhin ang inyong passport, photo, residence card at iba pang dokumento na nagpapatunay ng pagbabago.

(2)Notipikasyon sa pagpalit ng pangalan, petsa ng kaarawan, kasarian, nasyonalidad, rehiyon
    Kung sakaling may pagbabago sa inyong pangalan, petsa ng kaarawan, kasarian, nasyonalidad o region, halimbawang nagpalit ng pangalan, nasyonalidad, o  rehiyon sa dahilan ng pag-asawa, ipaalam ang mga pagbabagong ito sa Director of Immigration Services Agency sa Regional Immigration Services Agency sa loob ng 14 araw.

* Karaniwan ang mga pangalan ay nakasulat sa alphabet, subalit maari ding isulat sa kanji (original characters). Para sa detalye kontakin lamang ang   Regional Immigration Services Agency.

(3) Aplikasyon para sa pag-renew ng haba ng bisa ng residence card
 Mga permanent
resident, Advanced Professional No. 2, at permanent resident na wala pang 16 taon gulang pero ang kanilang residence card ay matatapos sa petsa ng kanilang ika-16 taong gulang na kaarawan, ay kailangang mag-apply para sa pagpabago ng kanilang residence card sa Regional Immigration Services Agency bago sumapit ang expiration date


(4)Aplikasyon para sa pag re-issue ng  resident card.
ZKung ang inyong residence card ay nawala o nanakaw,  kinakailangang  mag-aplay para sa re-issuance o pagpagawa ng panibagong resident card, sa loob ng 14 araw mula ng  malamang ito ay nawala.
   * Sa pag-aplay ng greissueh maari po lamang dalhin ang dokumento na mag papatunay na ito ay nawala o nanakaw mula sa Police Department, o kung kayo ay nasunugan, kumuha ng disaster victim certificate sa Fire Department.

Z
Kung ang inyong resident card ay nasira o merong diprensya, maari po lamang na mag-aplay para sa gre-issuanceh  sa madaling panahon.

Z
Maari din kayong mag-aplay ng panibagong resident card  kahit ito ay hindi masyadong sira.  Subalit babayaran ninyo ang greissuance feeh.

(5)Notipikasyon ukol sa organisasyon kung saan kasapi ang aplikante at ukol sa asawa.
 Sa pagsumite ng mga sumusunod na notipikasyon o pagbabago dalhin lamang ang resident card at magsadya sa Regional Immigration Services Agency.  Maari ding ipadala sa pamamagitan ng koreo, ilakip lamang ang kopya ng inyong resident card.  Subalit sa ganitong paraan ay hindi kayo mare-isyuhan ng bagong resident card
ZNotipikasyon ukol sa organisasyon kung saan kasapi
Kung ang mid- to long-term resident na mayroong kwalipikasyon kagaya ng sa pagtatrabaho, sa pag-aaral at iba pa, ay nagkaroon ng pagbabago o pagpapalit ng organisasyon (employer o educational institution) kung saan sya ay kasapi, katulad ng nagbago ng pangalan, lokasyon, o kaya nagsara, gayundin kung lumipat ng ibang organisasyon (dahil sa pagtatapos ng kontrata) at lumipat sa ibang organisasyon (pagkakaroon ng bagong kontrata) ay kailangang magsadya o pumunta ng personal at ipaalam ang mga pagbabagong ito sa loob ng 14 araw sa Regional Immigration Services Agency o kaya ay ipadala ang notipikasyon sa pamamagitan ng koreo sa Director of Immigration Services Agency  ng Tokyo Immigration Services Agency 

ZNotipikasyon ukol sa asawa
Kung kayo ay na-diborsyo sa asawa o namatay ang inyong asawa kailangang isumite ang notipikasyon sa Director of Immigration Services Agency sa loob ng 14 araw kung personal na pupunta sa Regional Immigration Services Agency o maari ding ipadala sa pamamagitan ng koreo sa Tokyo Immigration Services Agency.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
1-5 Para sa impormasyon at katanungan sa bagong gresidency management system and proceduresh
(1)Pakiusap para kuhanin ang impormasyon na nakasulat sa original na kopya ng alien registration
  Kung kinakailangang makuha ang impormasyon at lumang data sa original registration form kagaya ng history ng mga dating tirahan, pangalan, nasyonalidad, at iba pa, pagkatapos ng Hulyo 9, 2012 ay kailangan nang dumiretso at magpasa ng request sa Immigration Services Agency.

 [Magsadya sa upisina ng ]

Immigration Services Agency, General Affairs Division, Information system Management Office, Immigration Information Disclosure Section
Privacy Protection Section.

Address: §160-0004 Yotsuya tower13F,1-6-1,Yotsuya, Shinjyuku-ku, Tokyo-to
Tel. no.: 03-5363-300
Oras: 9:00 hanggang 17:00 imaliban pag Sabado, Linggo, pista opisyal,  katapusan at simula ng taon
( Dec. 29 ~Jan.3 )


Z Para sa gResidency management system and procedureh

E Website ng Immigration Bureau ng Japan

Z Para sa gBasic Resident Registration h@
EMinistry of Internal Affairs and Communications : Japanese page
 English page

yKatanunganz
œImmigration Services Agency, Information Center for Foreign Residents
Address: 
§108-8255, 5-30, Konan 5-chome, Minatoku, Tokyo
Phone:
0570-013904(IP, Overseas 03-5796-7112 j
Oras: 8:30~17:15  (maliban sa Sabado, Linggo at pista opisyal)

Lenguahe: English, Chinese, Korean, Spanish, at iba pa.
Paano pumunta: Mula JR Shinagawa Station Konan Exit (East Exit), sumakay sa Tokyo Metro Bus gShinagawa Futo Junkanh at bumama sa gTokyo Shutsu nyukoku Zairyu Kanri-kyoku maeh, o maglakad ng 15 min. mula sa Tokyo Monorail gTennozu Isleh (South Exit) or Rinkai Line gTennozu Isleh.  
yKatanunganz
œSaitama Branch, Tokyo Immigration Services Agency
Address:
§338-0002 IF, No.2 Complex Buil. of Saitama regional legal affairs bureau, 5-12-1,  Shimoochiai, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama
Telepono: 048-851-9671
Oras:
9:00`16:00  (maliban sa Sabado, Linggo at pista opisyal)
Lenguahe: Japanese
Paano pumunta: bumaba  sa  Yono-honmachi ng JR Saikyo line


Copyright (C) FICEC. All rights reserved.