Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
17 Pangangalaga ng bata

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema  ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 
Z


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
17-1 Kung kayo ay buntis

(1) Notipikasyon ng pagbubuntis
 
Magsumite ng notipikasyon ng pagbubuntis sa citizens' affairs section sa city hall para kayo ay makatanggap ng maternal at child health handbook. Ang kondisyon ng inyong kalusugan at ng iyong anak ay nakatala sa handbook na ito. Kailangan ninyo ito tuwing ipapatingin ang inyong anak, pabakuna at iba pa.
yKatanunganz
Fujimi-shi Kodomo Mirai Ouen Center Boshi Hoken No.1GroupFtel.049-252-3774
Fujimino-shi Hoken Center Chiiki Kenkou Shien-kakariFtel.049-293-9045
Fujimino-shilitsu  Oi Kosodate Shien Center : tel.049-293-4062       

 

Miyoshi-machi Kenkou Zoushin-ka Boshi Hoken-tanto : tel.049-258-0019  

(2) Kahirapan sa pagbayad sa gastusin sa panganganak             

  Kung hindi kayo makakuha ng lump sum payment sa inyong health insurance para sa inyong panganganak ay maari kayong mag-apply para sa public assistance.:
 Sistema para sa pagpapa-ospital sa panganganak
 
Sa sistemang ito, ang mga buntis na hindi makapanganak sa ospital o iba pang assistance sa panganganak dahil sa pinansyal na kahirapan ay maari silang pumasok sa nakatalagang pasilidad ayon sa   Child Welfare Law para sila ay makapanganak.  Makakagamit ng benepisyong ito kung mababa o limitado ang inyong kita at maaring ang ibang porsyon ay kailangang bayaran ninyo. Kung tumanggap ng lump-sum payment sa health insurance ay maaring hindi kayo maging kwalipikado para sa benepisyong ito
[Katanunganz
Fujimi-shi Shogai Fukushi-ka :  tel.049-251-2711
Kodomo Mirai OuenCenter mula Abril 2023


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
17-2 Sa pagsilang ng inyong anak

(1) Rehistrasyon ng kapanganakan
  Iparehistro ang inyong anak sa loob ng 14 na araw mula ng araw ng pagkasilang. Ipasa ang kompletong porma ng notisya ng pagsilang, ang maternal at child health handbook, at ang national health insurance card (kung kayo ay sakop ng insurance na ito).

[Katanunganz
Fujimi-shi Shimin-ka Koseki-kakari
@Ftel.049-252-7111

(2) Handbook ng Sanggol (Fujimi-shi)
  Makakatanggap ng baby handbook matapos iparehistro ang pagsilang. Nakatala din dito ang iba't ibang impormasyon sa pag-aalaga ng sanggol.

[Katanunganz
Fujimi-shi Kodomo Mirai Ouen Center Boshi Hoken No.2 Group@Ftel.049-252-3774

 (3) Pagbisita sa bagong panganak na sanggol
 
Midwife o Public health nurse  ay bibisita sa inyong tahanan, upang magbigay payo sa pag-aaruga ng inyong sanggol.

[Katanunganz
Fujimi-shi Kodomo Mirai Ouen Center Boshi Hoken No.1 Group@Ftel.049-252-3774

(4) Pagkalahatang pagbisita sa mga tahanan ng sanggol
(kawani ng health center para sa kalusugan ng mag-ina sa Fujimi-shi)

  Midwife o public nurse ay bibisita sa lahat ng mga tahanan ng sanggol na may edad 3 buwan gulang (4 na buwan gulang sa Fujimino-shi) pang magbigay impormasyon sa pangkalusugan, pagpapayo sa pag-aaruga at iba pa. 

[Katanunganz
Fujimi-shi Kodomo Mirai Ouen Center Boshi Hoken No.2 Group@Ftel.049-252-3774
Fujimino-shi  Hoken Center Chiki Kenkou Shien -kakariFtel.049-293-9045
Miyoshi-machi Kenkou Zoushin-ka Boshi Hoken-tantoFtel.049-258-0019
 

(5) Fujimi-shi :  Programang pagbibisita at pagbibigay suporta sa mga nanay.
Sino : Mga buntis at bagong panganak na nanay (~isang taon pagkatapos manganak) na nahihirapan sa pag-aalaga ng bata, na maaring may depresyon, post partum depression at iba pa.
Serbisyo :
 
EIsang public health nurse ang bibisita sa tahanan para magbigay konsultasyon at pagpapayo tungkol sa panganganak o pag-aalaga ng bata.
 
EPagbibigay suporta ng isang home helper sa gawaing bahay (may nakatakdang oras at kung ilang beses ang serbisyo)
yKatanunganz
Fujimi-shi Kodomo Mirai Ouen Center Kodomo SoudanEShien Group@Ftel.049-252-3773

(6)Pagsusuring medikal para sa sanggol E konsultasyon
  Ang siyudad/bayan ay nagbibigay ng regular medical checkups sa mga sumusunod:  mga sanggol at mga bata na may edad 4 na buwan, 12 buwan, 20 buwan, at 42 buwan ( sa Fujimi-shi) 
4 na buwan
, 10 buwan, 1 taon at 6 buwan, at 3 taong gulang  (sa Fujimino-shi)  4 na buwang gulang, 10 buwan, 1 taon at 6 na buwan, 2 at 3 taong gulang (sa Miyoshi - machi).  Ang medical checkup ay pagtatanong sa kalagayan at pagbabago ng bata, pagsukat ng pangangatawan, konsultasyon at gdental" na pagsusuri.  Makakatanggap kayo ng notisya  ika-20 araw ng buwan,  mula sa huling pag-papa suri o checkup.
[Katanunganz
Fujimi-shi Kodomo Mirai Ouen Center Boshi Hoken No.2 Group@Ftel.049-252-3774
Fujimino-shi  Hoken Center
Chiki Kenkou Shien-kakari Ftel.049-293-9045
Miyoshi-machi Kenkou Zoushin-ka Boshi Hoken-tantoFtel.049-258-0019

(7) Pagpapabakuna
   Para sa pagpapabakuna, may mga alintuntunin at takdang panahon kung kelan naayon magpabakuna at may pang opsyonal na pagpabakuna.  Gayundin, may panahong naangkop para sa pagpabakuna laban sa klase at uri ng iba' ibang sakit.
   Karaniwan sa mga pagpabakuna ay walang bayad  (subalit kung kayo ay nagpabakuna sa iba pang pagamutan liban sa takdang pagamutan,o liban sa naangkop na edad ng bata o kaya opsyonal  na pagpabakuna, ito ay inyong babayaran. Sa pagpasa ng rehistrasyon ng kapanganakan sa munisipyo ng  mga  syudad at bayan ay makakakuha kayo ng aplikasyon para sa pagpa- eksamen bago magpabakuna ang sanggol.  Ayon sa alintuntunin ng pagpabakuna, ang pagtukoy sa angkop na edad ay ang panahon bago sumapit ang kaarawan ng bata (halimbawa: ang angkop na edad ay wala pang 2 taong gulang, ang pagpabakuna ay dapat bago sumapit ang kanyang kaarawan o hanggang isang araw bago ang kaarawan. At kung magpapabakuna sa araw ng kaarawan, ito ay babayaran na ninyo.
(A) Indibidual na pagpapabakuna ng mga sanggol at maliliit na bata 

ZRotavirus
E Ang pagpabakuna ng monovalent vaccine (Rotarix) para sa mga sanggol na may 6 na linggo ~ 24 na linggo mula ng kapanganakan ay ibinibigay 2 beses na may pagitan ng 27 araw o higit pa.
E Ang pagpabakuna ng pentavalent vaccine (Rotarix) para sa mga sanggol na may 6 na lingo ~ 32 na lingo mula ng kapanganakan ay ibinibigay 3 beses na may pagitan ng 27 araw o higit pa.
* Inirerekumenda ang pagbibigay ng alinmang bakuna na hanggaft maari ang ika-unang bakuna ay gawin mula 2 buwan ~ 14 na linggo at 6 na araw mula sa araw ng kapanganakan.

Z Hib vaccine
 Edad ng bata : 2 buwan hanggang bago mag 5 taong gulang
Dalas ng kailangang pagbabakuna ay depende sa edad ng bata.
Iskedyul ng Pagbabakuna
@Pagbabakuna (regular na iskedyul) para sa sanggol na 2 buwan~wala pang 7-buwan gulang : 4 na beses na pagbabakuna (dapat ay may pagitan ng 27 araw o higit pa pero huwag lalagpas ng 56 araw. Ika-4 na bakuna ay sa ika- 7 buwan ~ 13 buwan na edad ng bata. Para sa ika-2 at ika-3 na bakuna dapat ay bago mag-1 taon ang bata. Kung hindi naihabol sa tamang edad, hayaan na lamang . (  o maari ding pabakunahan)
A Mula 7-buwan ~ bago mag-1 taon: 3 beses (para sa ika- 2 bakuna , dapat ay may pagitan ng 27 araw o higit pa hanggang 56 araw. Ika-3 na bakuna ay mula 7 buwan ~ 13 na buwan na pagitan.  Subalit ang ika-2 bakuna ay dapat bago mag 1 taon ang bata. Kung hindi naihabol sa tamang edad, hayaan na lamang. (o maari  ding  pabakunahan)
BBakuna para sa 1 taon ~ bago mag 5 taong gulang: isang beses na pagbabakuna  

ZHepatitis B
 Target na Edad : Bago mag 1 taon gulang. Tatlong beses na pagpabakuna. Kalimitan ay sa edad na 2 buwan hanggang 9 na buwan ang pagpabakuna. Ang ika-1 bakuna at ika-2 bakuna ay dapat may pagitang 27 araw o higit pa. Ang ika-3 bakuna ay may pagitang 139 araw o higit pa pagkalipas ng ika-unang bakuna.  @

Z Pneumococcal bakuna para sa bata
Target na Edad: dalawang buwan ~ bago mag 5 taong gulang
 Bilang ng
mga kinakailangang pagbabakuna ay depende sa edad
Iskdyul ng Pagbabakuna
@Para sa 2 buwan~mas mababa sa ika-7 buwan gulang : 4 beses na pagbabakuna  (bakuna ng 3 beses ay dapat may pagitan ng 27 araw o higit pa ayon sa pangkaraniwang pag-  pabakuna sa 1 taong gulang). Ika 4 na bakuna ay sa edad na1 taon ~ 1 taon at 3 buwan, dapat ay 60 araw pagkatapos ng ika-3 bakuna. Subalit ang ika-2 at ika-3 bakuna ay dapat bago mag 2 taon gulang ang bata at kung hindi naihabol sa tamang edad, hayaan na lamang. Kung magpapabakuna ng ika-2 bakuna pagkalagpas ng 1 taon gulang ang edad, huwag nang magpabakuna ng ika-3 bakuna. ( o maari ding pabakunahan.

A7 buwan`mas mababa sa isang taong gulang: 3 beses na pagbabakuna ( 2 bakuna ay dapat may pagitan na 27 araw o higit pa ayon sa pangkaraniwang pagpabakuna sa 1 taong gulang). Ika-3 bakuna ay sa edad na 1 taon gulang ~ , at  60 araw pagkatapos ng ika 2 bakuna. Subalit ang ika-2 bakuna ay dapat bago mag 2 taon gulang pero kung hindi naihabol sa tamang edad, hayaan na lamang.
B 1  taong gulang ~ mas mababa sa  2 taong gulang: 2 beses na pagpapabakuna  (dapat ay may pagitan na higit pa sa 60 araw pagkatapos ng unang bakuna)
C 2 taong gulang ~ bago mag 5 taong gulang: isang beses na pagpapabakuna
 

Z DPT| IPV (Diphtheria, Pertussis and Tetanus|Inactivated polio vaccine)    
Mula 2buwan hanggang bago mag 7 taon at 6 buwanF
Sa ika-1 termino: 20 araw o higit pa, sa pang-karaniwan ay 3 beses na may pagitan ng hanggang 56 na araw.
Adisyonal na pagpabakuna pagkatapos ng unang terminoF
6 na buwan o higit pa pagkatapos ng unang bakuna, karaniwan ay isang beses sa pagitan ng 1 taon at 1 at kalahating taon.

ZBCG
Edad ng bata:  bago mag 1 taong gulang. Isang beses na bakuna

ZMeasles , Measles Rubella mixed
Sa ika-1 termino ng bakuna: 1 taon hanggang bago mag- 2 taon, isang beses.
Sa ika-2 termino ng bakuna: sa loob ng isang taon bago pumasok sa elementarya, isang beses na pagbakuna  

ZChickenpox
  (Varicella)    Edad ng bata : 1 taon ~ 3 taon gulang
Pagpapabakuna : 2 beses na may pagitan ng 3 buwan o higit pa o sa standard na bakuna, 6 na buwan hanggang 1 taon  

Kapag nagkaroon na ng chicken pox ay hindi na kailangang magpabakuna. .

ZJapanese encephalitis (Unang termino) 
Mga batang may edad: 6 na buwan hanggang bago mag 7 at kalahating taong gulang.  (nirerekomenda sa edad na 3 taong gulang pataas) Bilang ng papabakuna ay tatlong beses. 
Ika-1 termino ay 2 beses, (may pagitan ng 6 araw o higit pa pero sa pangkaraniwan ay hanggang 28 na araw)
Adisyonal na pagpabakuna pagkatapos ng unang termino: 1 beses (6 na buwan o higit pa pagkatapos ng unang bakuna, karaniwan ay sa pagitan ng humigit-kumulang 1 taon).

(B) Pagpapakuna ng mga bata sa elementarya, junior at senior high school
ZJapanese encephalitis
(Pangalawang termino)
Edad ng bata: 9 taon gulang ~ bago mag ika-13 taon gulang.
Isang beses na pagpabakuna.
Sa iba pang mga bata na maaring ang bilang ng pagpapabakuna ay hindi sapat para sa kanila, tingnan sa maternal and child health book (boshi techo) at kumunsulta sa duktor.

@Mga batang ipinanganak mula April 2, 2003 ~April 1, 2007
 Maaring magpabakuna ng kakulangan sa 4 na beses ng bakuna, normal na interval bago tumuntong ng ika- 20 taong gulang.

ZDiphtheria at tetanus
Edad ng bata: 11 taon gulang ~ bago mag 13 taon gulang.
Isang beses na pagpabakuna

Z HPV vaccine
(Pag-iwas sa cervical cancer)
  Noong Nobyembre 26, 2021 ang aktibong pagrekomenda ng pag-iwas ng pagbabakuna nito ay inalis sa pamamagitan ng abiso ng Ministry of Health, Labor and Welfare.

Edad :  mula grade 6 sa elementary ~ 1st yr sa senior high school na mga (babae)

 Bilang ng pagbabakuna ay 3 beses. Meron 2 uri ng bakuna at ang interbal ng bakuna ay depende sa uri ng bakuna. Maaring mamili  alin man sa 2 uri pero kailangan ng 3 beses na pagpabakuna ng parehas na uri ng bakuna..
EBivalent vaccine ( cervarix)
  Iskedyul ng bakuna:  2 bakuna sa interbal na 1 buwan (sa pangkaraniwan) at ang ika-3 na bakuna sa interbal na 6 na buwan  pagkatapos ng huling pagpabakuna.
EQuadrivalent vaccine ( gardasil)
  Iskedyul ng bakuna: 2 bakuna sa interbal na 2 buwan at ang ika-3 na bakuna sa interbal na 6 na buwan pagkatapos ng huling pagpabakuna. 
E Mula Mula Abril 2023, ang 9-valent vaccine (Silgard 9) ay magiging isang regular na pagbabakuna.
EMangyaring magtanong tungkol sa pagitan ng panahong kailangan sa pagbabakuna ng 9-valent na bakuna. 
E Mayroong catch-up para sa mga hindi nakapagpa-bakuna sa panahong aktibong nirerekomenda ang pag-iwas sa nasabing bakuna. Para sa detalye, makipag-ugnayan lamang sa health center ng bawat lungsod o bayan.

(C) Kailan hindi pwedeng bakunahan ang bata?
Ang bata ay hindi maaring magpabakuna sa mga dahilang : Pag may sinat mula 37.5
, may malubhang sakit, o mayroon  anaphylactic hypersensitivity.  Kung hindi nakapagpa-bakuna dahilan sa mahabang pagpapagamot at pagpapagaling tulad ng leukemia, maari po lamang na makipag-ugnayan sa inyong health center.
yKatanunganz
Fujimi-shi Kenkou Zoushin CenterFtel. 049-252-3771
Fujimino-shi Hoken Center Chiiki Kenkou Shien-kakariFtel. 049-293-9045
     tungkol sa pagpabakuna: tel. 049-264-8292
Miyoshi-machi Kenkou Zoshin-ka Boshi Hoken- tanto Ftel.049-258-0019


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
17-3 Allowance at suporta


(1) Allowance para sa pangangalaga ng mga bata

  Allowance para sa pangangalaga ng bata hanggang makatapos sa junior high school  (hanggang 15 taon gulang at hanggang pagtatapos ng  fiscal year sa  March 31). Kailangan ay nakalista kayo sa resident registration ayon sa alintuntunin at kayo ang magulang o guardian ng bata at sumusuporta sa pamilya.
yKatanunganz
Fujimi-shi Kosodate Shien-ka Teate Iryou Group : tel. 049-252-7104 
Fujimino-shi Kosodate Shien-ka Kosodate Anshin kakari : tel. 049-262-9041
Miyoshi-machi Kodomo Shien-ka Jido Fukushi tanto: tel.049-258-0019

(2) Allowance para sa gastusing medikal ng mga bata        
 
Sa prinsipyo, ang subsidy ay ibinibigay para sa bahagyang insurance ng pangangalagang medikal (kabahagi sa pagbabayad) para sa mga bata hanggang sa ikatlong taon ng junior high school na nakalista sa resident registration card at may medical insurance.
 
yKatanunganz
Fujimi-shi Kosodate Shien-ka Teate Iryou group : tel. 049-252-7104
Fujimino-shi Kosodate Shien-ka  Kosodate Anshin-kakari : tel. 049-262-9041
Miyoshi-machi Kodomo Shien-ka  Jidou Fukushi- tanto : tel. 049-258-0019 


(3) Pagbibigay suporta para sa gastusing medikal ng mga pamilyang isa ang magulang, at iba pa.
Para sa mga ina, ama, tagapag-alaga at kanilang mga anak na wala pang 18 taon gulang o kung 18 taon gulang hanggang Marso 31 ng fiscal year (hanggang edad 20 taon gulang kung ang bata ay may kapansanan). Bilang pangkalahatang tuntunin, ang kinikita ng taong nakalista sa card ng residente ay dapat mas mababa sa limitasyon ng kita at may sigurong medikal. Ang porsyon na sasagutin nila sa babayarin sa medikal na pagpapagamot sa insurance ay karapat-dapat para sa subsidy

Ang bahagyang insurance sa medikal na pagpagamot (kabahagi sa pagbabayad) ay sakop ng subsidy.
yKatanunganz
Fujimi-shi Kosodate Shien-ka Teate Iryou group : tel. 049-252-7104
Fujimino-shi Kosodate Shien-ka  Kosodate Anshin-kakari : tel. 049-262-9041
Miyoshi-machi Kodomo Shien-ka  Jidou Fukushi- tanto : tel. 049-258-0019

(4) Allowance para sa gastusing medikal  para sa may malubhang kapansanan
  Ito ay isang sistema para mabigyan ng subsidy ang porsyon ng medikal na gastusin na binabayaran ng mga taong may kapansanan na sakop ng health insurance (hindi kasama ang gastos sa pagpapaospital para sa mga psychiatric bed ng mga taong may Mental Disability Health and Welfare Handbook Level 1). Ang mga karapat-dapat na tao ay sinumang wala pang 65 taong gulang na may malubhang kapansanan. Hindi kasama ang mga tao na tumatanggap ng pampublikong tulong.

Mga taong may malubhang pisikal at mental na kapansanan


@ Sertipikasyon ng Lebel ng kapansanan 1,2, o 3,
A Saitama Pref. Medical Handbook
, A o B@@@@   
B Sertipikasyon ng "psychiatric disorder level 1"   
C Mga inaprobahang may kapansanan ayon sa sistema ng pang-medikal para sa matatanda.

EKung ang iyong income o kita ay mas malaki kesa sa itinakdang minimum hindi ka makakatanggap ng suporta. Ang pagsusuri ay ayon sa kung ang aplikasyon para sa suporta ay ipinasa sa pagitan ng Enero ~ Septiembre at ang iyong kinita noong magkasunod na dalawang nakaraang taon. Kung nagpasa ng aplikasyon sa pagitan ng Oktubre ~ Disyembre, susuriin ang iyong kinita mula ng nakaraang isang taon.


yKatanunganz
Fujimi-shi  Shougai Fukushi-ka  Kyuuhu-kakari: tel. 049-257-6114
Fujimino-shi Shougai Fukushi-ka  Shomu-kakari  :  tel. 049-262-9031 
Miyoshi-machi Fukushi-ka  Fukushi Shomu-tanto : tel. 049-258-0019 (ext. 178)  

(5) Allowance para sa gastusing medikal para sa pagpaigi ng kondisyon ng kapansanan  
  Maaring makakuha ng subsidy  (o suporta para sa ilang porsyon ng gastusin)  para sa inyong anak na may kapansanan na wala pang 18 taong gulang, kung mapapatunayan na  ang pagpapagamot o pagpapa-opera ay  nakapag-paigi sa kondisyon ng bata para sya ay makapamuhay ng halos kagaya ng isang normal na bata. Gayunnpaman may mga alintuntunin at antas na dapat masunod, at may mga nakatalagang medikal institusyon. Sumangguni lamang sa city hall.    

   [Katanunganz
Fujimi-shi Shougai Fukushi-ka  Soudan Shien-kakari :  tel. 049-252-7101,049-252-7106
Fujimino-shi Shougai Fukushi-ka  Shougai Fukushi-kakari : tel. 049-262-9032 
Miyoshi-machi Fukushi-ka  Fukushi Shien-tanto :  tel. 049-258-0019 (ext. 172E175)      

(6) Allowance para sa pangangalaga ng bata

  Kung walang ina o kaya ama, o kaya ang ina o ama ay may kapansanan at nag-aaruga ng anak na wala pang 18 taon gulang o hanggang March 31 ng fiscal year, kung naging 18 taon gulang na sa nasabing taon, (para sa anak na may kapansanan, wala pang 20 taon gulang) ay makakatanggap ng suporta na ito. Kailangan ay nakalista kayo sa resident registration ayon sa alintuntunin at
ang inyong kita ay hindi hihigit sa pinakamababang sahod o braket ng suweldo.  
yKatanunganz
Fujimi-shi Kosodate Shien-ka  Teate Iryou Group :  tel. 049-252-7104 
Fujimino-shi Kosodate Shien-ka  Kosodate Anshin-kakari : tel. 049-262-9041   
Miyoshi-machi Kodomo Shien-ka  Jidou Fukushi-tanto  : tel. 049-258-0019  (ext. 243E244)   

(7) Espesyal na allowance para sa pangangalaga ng bata
  Para sa mga ama / ina o tagapag-alaga ng mga bata na wala pang 20 taong gulang na may katamtaman hanggang sa matinding kapansanan sa pisikal, intelektwal at kaisipan. Mayroong limitasyon sa kita at nakasaad ito sa card ng residente ayon sa prinsipyo.

yKatanunganz
Fujimi-shi  Shougai Fukushi-ka kyuhu-kakari:  tel. 049-257-6114
Fujimino-shi Shougai Fukushi-ka Shomu-kakari  : tel. 049-262-9031 
Miyoshi-machi Fukushi-ka  Fukushi Shomu tanto :  tel. 049-258-0019 (ext. 176)

(8) Medical allowance para sa gpremature babyh
Kung ang inyong anak na gpremature babyh, ayon sa payo ng duktor, ay ipinasok sa designadong ospital, maari kayong makatanggap ng allowance 
(suporta para sa ilang porsyon ng gastusin).  Maari lamang na komunsulta sa munisipyo o city hall.    
yKatanunganz
Fujimi-shi Kodomo Mirai Ouen Center  Boshi Hoken No.2 GroupFtel.049-252-3774
Fujimino-shi Hoken Center Chiiki Kenkou Shien-kakari Ftel. 049-293-9045
Miyoshi-machi Kenkou Zoushin-ka Boshi Hoken tanto Ftel. 049-258-0019   
 
(9) Suporta para sa gastusin kagaya ng sterility tests
Ang mga mag-asawa na nahihirapan sa malaking gastusin sa pagpapagamot ng infertility o hindi pagbubuntis, gastusin para sa sterility tests, gayundin kung nahihirapan na magkaroon ng kaaya-ayang kapaligiran para maging matagumpay ang pagbubuntis, ay makakakuha sila ng suportang pinansyal para sa infertility at sterility tests na mga gastusin. 
Para sa detalye kontakin lamang ang tanggapan

yKatanunganz

Fujimi-shi  Kodomo Mirai Ouen Center Boshi Hoken No.1 GroupFtel.049-252-3774
Fujimino-shi  Hoken Center Chiiki Kenkou Shien-kakari : tel. 049-293-9045
Miyoshi-machi Kenkou Zoushin-ka Boshi Hoken-tanto :  tel. 049-258-0019  @

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
17-4    Day Care Center (Nursery schools)

  Kung hindi ninyo mabigyan ng pangangalaga ang inyong anak dahil sa trabaho, pagkakasakit at iba pa, ay maaring ninyong ipasok at ipa-alaga sa day care center. Ang pampublikong nurseries at pribadong nurseries sa 2 siyudad at 1 bayan ay makikita sa talaan ng Public Facilities Section. May ibang mga nurseries na tumatanggap ng pansamantalang pagpa-alaga. Kung may kailangang puntahan at hindi maisama ang bata ay maaring pansamantalang ipa-alaga ang inyong anak.
.

(1) Mga kwalipikadong bata

  Mga preschooler na bata na may edad 2 buwan paitaas. May pagkakaiba ang mga kondisyones depende sa day care center .

(2)
Bayad sa pagpa-alaga
 
Ang bayad sa pagpa-alaga ng mga bata na may edad 0 ~ 2 taong gulang ay ibinabase sa kita ng pamilya o   sambahayan (resident tax at iba pa).  Ang pagpa-alaga sa mga batang nasa klase na may edad 3~5 taong gulang ay walang bayad (0 yen).   Gayunpaman, ang pagkain ng mga batang 3~5 taong gulang ay babayaran ng magulang gayundin ang pagpa-alaga ng mas mahabang oras.

(3) Aplikasyon
May pagkakaiba ang petsa ng pag-apply depende sa syudad. Ang aplikasyon para sa susunod na taon ay kailangang isumite sa kalagitnaan ng Nobyembre o simula ng Disyembre ng kasalukuyang taon. Kung ipapasok sa kalagitnaan ng kasalukuyang taon, kailangang mag-aply sa ika-10 o 15 araw ng nakaraang buwan.  Kailangang titingnan at mag-aantay kung kelan may bakante sa day care center .
yKatanunganz
Fujimi-shi Hoiku-ka Hoiku-kakariFtel.049-252-7105
Fujimino-shi Hoiku-ka Hoiku-kakariFtel 049-262-9035
Miyoshi-machi Kodomo Shien-ka Hoiku-tantoFtel.049-258-0019


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
17-5 Family Support Center
  Ito ay lokal na mutual-aid system para sa pag-aalaga ng bata sa pagitan ng mga magulang / guardian (kliyente), at mga volunteers (suporters). Ang mga supporters ang naghahatid sa mga bata sa nursery school o kindergarten at nag-uuwi sa bahay, o nag-aalaga sa bahay kapag ang magulang ay may overtime sa trabaho o may kailangang puntahan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bayad at paraan ng rehistrasyon ay magsadya lamang sa center.
yKatanunganz
Fujimi-shi  (sa Kodomo Mirai Ouen Center) F tel.049-251-3337
Fujimino-shi  (sa Higashi Jido Center)F tel.049-262-1135
Miyoshi-machi  (sa Kosodate Shien Center): tel. 049-258-0075                                             
Z Negosyong pang-emerhensiyang suporta para sa mga batang may sakit at pagkatapos ng sakit                   
  Sa mga kasong hindi magawa sa family support center, kagaya ng  batang may malubhang sakit, sila ay nakikipag-ugnayan sa 
Saitama emergency support center para sa  pagbibigay ng pansamantalang pangangalaga at iba pang pang emerhensyang  suporta Kailangang mag rehistro upang makagamit ng ganitong serbisyo.
yKatanunganz
Emergency support center ng Saitama Ftel.048-297-2903

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
17-6 Kosodateshien center   (Center  para sa pangangalaga ng bata)
  Ang pasilidad na ito ay bukas para sa mga magulang na nag-aaruga ng kanilang mga anak, para sa pakikipagpalitan ng impormasyon, o para sa pakikipag-kaibigan .  Nagbibigay  din ng pagpapayo upang sagutin ang ilang problema o kaguluhan sa pag-aaruga.  Para sa detalye tulad ng oras ng bukas, makipag-ugnayan sa Kosodate-shien center.
yKatanunganz
yFujimi-shiz
Fujimi-shiritsu Kosodate Shien Center [Pippi] Ftel.049-251-3005
yFujimino-shiz
Fujimino-shiritsu Uenodai Kosodate Shien CenterFtel.049-256-8623
Fujimino-shiritsu Ooi Kosodate Shien Center:  tel.049-293-4062 
Fujimino-shiritsu Kasumigaoka Kosodate Shien CenterFtel.049-269-4252
Fujimino-shiritsu Kosodate Shien Fureai Hiroba(Shimin survis center1F)Ftel.049-261-0611
Kazenosato  Kosodate Shien Center (Fujimino-shi)Ftel.049-263-8388  
Tsurugaoka Smile Hoikuen Kosodate Shien Center (Fujimino-shi) : tel.049-265-5123            
Fujimino Doronko Hoiku-en Chikin Egg (Fujimino-shi) : tel.  049-257-4162 
Fujimino Kapira Hoikuen Kosodate Shien Center(Fujimino-shi)
    Ftel.049-256-9091   
Fujimino Kapira Hoikuen Kosodate Shien Center(ujimino-shi)
Ftel.049-256-9091
                           
yMiyoshi-machiz
Miyoshi-Chouritsu Kosodate Shien CenterFtel.049-258-5106  
Kuwanomi Miyoshi Hoikuen Kosodate Shien  CenterFtel.049-257-1051
Miyoshi Genki Hoikuen Kosodate Shien  CenterFtel.049-257-1101
Kosuzu Youchien Kosodate Shien  CenterFtel.070-3351-8637
                                                               
                                                

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
17-7 Hokago Jido club E Jido-kan EJido Center

(1) Hokago Jido club (Gakudo hoikushitsu)
  Hokago Jido clubs ay mga pampublikong pasilidad kung saan ang mga bata sa elementarya ay maaaring tumuloy pagkatapos ng eskuwela o tuwing summer vacation o kung wala pa ang mga magulang sa bahay. Mayroong 26 Hokago Jido clubs sa Fujimi-shi,  sa Fujimino-shi  ay 20 at sa Miyoshi ay 7. Mag-apply sa city hall o town hall  upang  makasali ang inyong anak sa Hokago Jido clubs.
yKatanunganz
Fujimi-shi Hoiku-ka Houkago Jidou-kakariFtel.049-252-7136
Fujimino-shi Kosodate Shien-ka Kosodate Shien-kakari F tel.049-262-9033                      
Miyoshi-machi Kodomo Shien-ka Hoiku-tanto : tel.049-258-0019

(2)Jido- kanE Jido Center
  Ang mga pasilidad na ito ay para sa ikalalago ng kaalamang aktual at pisikal (hands-on learning) ng mga bata, at para magkaroon sila ng mga kaibigan sa mga group activities at iba pa.  Mayroong 3 na Jido kan sa Fujimi-shi;  2 Jido centers sa Fujimino-shi at 3 na Jido kan sa Miyoshi-machi.
Para sa impormasyon ng Jido-kan at Jido Center tingnan sa seksyon ng Mga Pasilidad.


Copyright (C) FICEC. All rights reserved.