Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
13 National Pension Plan

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management 

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
13-1 Ang Sistema ng National Pension
  Lahat ng may edad na 20 paitaas subalit wala pang 60 taon gulang na naninirahan sa Japan, kasama ang mga dayuhang residente, ay kailangang magparehistro para sa pampublikong sistema ng pension. Para sa mga hindi naka-enrol sa ibang mga pension plans (hal. Ang Employees' Pension Insurance ) ay kailangang magrehistro para sa National Pension Plan.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
13-2 Paraan ng pagbayad ng National Pension Premium
  Ang inyong babayarang national pension premiums  ay ipapadala ng Japan pension service. Dalhin ang resibo sa bangko o ipa pang institusyon pinansyal para mabayaran ang premium.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
13-3 Mga klase at benepisyo ng Pension Plan
  May basic pension para sa mga matatanda, para sa mga may kapansanan at "bereavement basic pension" (ang mga naiwang miyembro ng pamilya ay makakatanggap ng pension kung ang subscriber ay binawian ng buhay)

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
13-4 Ibinabalik na sumatotal na kabayaran
  Para makatanggap ng pension, kailangang ang subscriber ay nakabayad ng 10  taon o higit pa . Para sa mga dayuhan na hindi naka-abot ng takdang kabayaran at nais bumalik sa sariling bansa, matatanggap ang buong halagang kabayaran  kung ito ay ia-apply sa loob ng 2 taon pag-alis ng bansang Hapon.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
13-5 Social security agreement ng bansang Hapon at ibang bansa

  Ang bansa ng Japan ay may ginawang kasunduan o social security agreements sa mga bansa ng Germany, UK, USA, Belgium, France, Canada, Australia, Netherlands, Czech Republic, Spain, Ireland, Brazil,  Switzerland, Hungary, India, Luxembourg, Philippines, Slovakia,  China,Finland,at Sweden
Para sa detalye makipag-ugnayan sa tanggapan ng pensyon.

yKatanungan tungkol sa pensyonz
œ Fujimi-shi Hoken Nenkin-ka Nenkin-kakariF
tel.049-251-2711 
œ Fujimino-shi HokenENenkin-ka HokenENenkin-kakariF
tel. 049-262-9020
œ Miyoshi-machi Jumin-ka Hoken Nenkin-tantoF
tel.049-258-0019
 
 
œ Homepage ng Japan nenkin-kikou


Copyright (C) FICEC. All rights reserved.