Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
11 Trabaho

Living Guide Top

Tagalog Top

1Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
11-1 Sino ang maaaring magtrabaho
  Ang mga banyagang residente ay maaaring mamasukan sa Japan kung ang kanilang status of residence ay nagpapahintulot nito. Gayunpaman, ayon sa kanilang visa o status of residence ay maaring may limitasyon sa kanilang mapapasukang trabaho.
Batay sa permanenteng residente, asawa ng isang Japanese National, asawa ng isang Permanent Resident, at Long Term Resident (Indo-Chinese refugees na tinanggap para sa paninirahan, mga 3rd generation Japanese, atpb), walang limitasyong binibigay ang Immigration control Act at maaari silang magtrabaho sa anumang linya.
Hindi kayo maaaring mamasukan sa Japan kung ang inyong
status of residence  ay : Cultural Activities, temporary visitor, University student, Pre-college Student, Trainee, family o  dependent visa.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
11-2 Paghahanap ng Trabaho

  Public Employment Security Offices (Hello Work)
Ang Public Employment Security Offices (Hello Work) ay nagbibigay ng maraming serbisyo para sa mga banyagang residente na maaaring mamasukan. Ang Hello Work ay naglalaan ng mga trabaho, pagkunsulta ukol sa trabaho, proseso ng pagtanggap ng benepisyo sa insurance sa pansamantalang walang trabaho, at pagpapakilala sa pampublikong programa sa pasasanay sa trabaho. Pumunta sa pinakamalapit na Public Employment Security Office para mag-aply sa trabaho o para sa dagdag na impormasyon.
yKatanunganz
œFujimino-shi Furusato Hello WorkFtel.049-266-0200  
œ Hello Work KawagoeFtel.049-242-0197
œ Hello Work TokorozawaFtel.04-2992-8609


Copyright (C) FICEC. All rights reserved.