Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay
Living Guide Top
Tagalog Top
1Sistema ng residency management
2 Sistema ng family registry
3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal
4 Pabahay
5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono
6 Pagtatapon ng Basura
7 Post Office at Delivery Companies
8 Banko
9 Trapiko
10 Buwis
11 Trabaho
12 National Health Insurance
13 National Pension Plan
14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay
15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency
16 Aksidente sa kalye
17 Pangangalaga ng bata
18 Welfare
19 Health checkups para sa mga adults
20 Edukasyon
21 Impormasyong Medikal
22 Konsultasyon at Pagpapayo
Pasilidad
23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad
24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon
25 Iba pang mga pampublikong pasilidad
26 Refuge (Shelter)
27 Mga Klinika at Ospital
Konseho ng bayan (chokai), asosyasyon ng mga residente (Jichikai), asosyasyon ng mga magkakapitbahay (chonai-kai), administrasyon para sa pakikipag-ugnayan ng mga distrito (Gyosei-renraku-ku).

Ang mga organisasyong nakasaad sa itaas ang mga namumuno at namamahala sa mga gawaing pang-komunidad, mga kaganapan o ebento at iba pa para mapanatili ang kapayapaan at maging komportable ang lugar at pamumuhay ng mga residente. Ilan sa kanilang mga gawain ay ang pagpapasa ng mga notisya, "Kairanban", paghahanda sa mga fiesta at mga disaster prevention drills. Ang pakikiiisa ng mga residente sa mga aktibidad na kagaya nito ay nakakatulong para magkaroon ng magandang samahan bilang magkakapitbahay at residente ng lugar at para mapaniguro ang kaligtasan ng mga tao at ng buong bayan. Mga banyagang residente ay inaasahang sumapi din sa mga asosasyong ito.

Para sa babayarin sa pagsapi at mga gawain, magtanong sa inyong kapitbahay, sa inyong Japanese class, o sa mga kawani ng city/ town hall.

[Katanungan]
  • Fujimi-shi Kyoudou Suishin-ka : tel.049-252-7121
  • Fujimino-shi Kyoudou Suishin-ka Chiiki Shinkou-kakari : tel.049-262-9016
  • Miyoshi-machi Jichi Anshin-ka Jichi-kyoudou-Bouhan tanto : tel.049-258-0019