Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
21 Impormasyong Medikal
Living Guide Top
Tagalog Top
1 Sistema ng residency management
2 Sistema ng family registry
3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal
4 Pabahay
5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono
6 Pagtatapon ng Basura
7 Post Office at Delivery Companies
8 Banko
9 Trapiko
10 Buwis
11 Trabaho
12 National Health Insurance
13 National Pension Plan
14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay
15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency
16 Aksidente sa kalye
17 Pangangalaga ng bata
18 Welfare
19 Health checkups para sa mga adults
20 Edukasyon
21 Impormasyong Medikal
22 Konsultasyon at Pagpapayo
Pasilidad
23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad
24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon
25 Iba pang mga pampublikong pasilidad
26 Refuge (Shelter)
27 Mga Klinika at OspitalJapanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

21-1 Serbisyong medikal sa oras ng emergency

Nahahati ang Emergency Medical Service sa 3 bahagi: primary emergency medical care para sa mga pasyente na may bahagyang kalubhaan ang kondisyon at kailangan ang pang-emergency na pagpapagamot ; secondary emergency medical care ay para sa mga pasyente na may malubhang kundisyon at nangangailangan ng agarang atensyon sa ospital, at ikatlo para sa mga pasyente na grabe at nasa malubhang kondisyon.

(1) Primary emergency medical care

(A) Emergency clinics at mga klinikang bukas sa pista opisyal
Higashi Iruma Medical Association Clinic
 • Address : 3-1-20,Komabayashi-moto-cho Fujimino-shi
 • Tel : 049-264-9592
 • Maaring magkonsulta sa mga araw ng : Linggo, pista opisyal, Disyembre 31 ~ Enero 3
 • Oras ng tanggapan: 9:00〜12:00, 13:00〜16:00,19:00〜21:00
 • Mayroong "Internal medicine” at "pediatrics"
* Para sa detalye, tingnan lamang sa website ng Higashi Iruma Medical Association (sa Japanese lamang).
https://higashiiruma-med.jp/holiday-clinic

(B) Pediatrics emergency clinic
Higashi-Iruma Medical Association hall
 • Lugar: 3-1-20, Komabayashi-motocho, Fujimiho-shi
 • Phone : tel.049-264-9592
* Sa kasalukuyan, ang klinika para sa mga bata (pediatrics) para sa emergency (at sa oras na sarado na ang ibang klinika) ay sarado sa ngayon. Para sa detalye, tingnan lamang sa website ng Higashi Irima Medical Association (sa wikang Nihongo lamang).
https://higashiiruma-med.jp/pediatrics

* Tingnan din sa website ng Higashi Irima Medical Association (sa wikang Nihongo lamang) kung sino ang naka-on-duty na doktor sa (Surgery / Obstetrics at Gynecology)

(C) Nakatalagang emergency hospitals sa Fujimi-shi
 • IMS Fujimi General Hospital : tel.049-251-3060
 • Mizuhodai Hospital : tel.049-252-5121
 • Miura Hospital : tel.049-254-7111
 • Kurihara Hospital : tel.049-255-3700
 • Sakura Kinen Hospital : tel. 049-253-3811
(D) Nakatalagang emergency hospitals sa Fujimino-shi
 • Kamifukuoka general hospital : tel.049-266-0111
 • Miyoshino No. 2 hospital : tel. 049-261-0502
 • Fuke hospital: tel. 049-264-8811
(E) Nakatalagang emergency hospitals sa Miyoshi-machi
 • IMS Miyoshi general hospital : tel.049-258-2323
 • Miyoshino hospital : tel.049-259-3333
 • Fujimino Kyukyu Byoin : tel.049-274-7666

(2) Secondary emergency medical care

Mga designadong emergency hospital sa distrito ng Kawagoe ang namamahala sa secondary emergency medical care sa pamamagitan ng rotasyon.

(3) Tertiary emergency medical care

Ang Saitama Prefecture ay may 8 tertiary emergency hospitals. Ang pinakamalapit ay ang Saitama Medical Center : tel: 049-228-3595

[Katanungan]
 • Fujimi-shi Kenkou Zoushin Center : tel.049-252-3771
 • Fujimino-shi Hoken Center Kenkou Suishin-kakari : tel.049-264-8292
 • Miyoshi-machi Kenkou Suishin- tanto : tel.049-258-0019
Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

21-2 Imformation Center

(1) Konsultasyon sa telepono sa emergency ng Saitama Prefecture (#7199), AI emergency consultation

Sakaling may emergency o biglaang pagkakasakit o nasugatan maari kayong tumawag at magkonsulta sa telepono at isang nars ang sasagot (ang pagkonsulta ay sa wikang Hapon), kung paano ang pagbibigay ng first aid at kung kinakailangang pumunta ng ospital (maliban sa Psychiatry at Dentistry).
 • Phone : # 7119 o tel. 048-824-4199
 • * Maari ding tumawag sa mga sumusunod na tel. nos.
  Pang-emergency na medikal na konsultasyon ukol sa mga bata: Phone : #8000 o tel. 048-833-7911
 • AI first aid consultation (chat format) URL
  https://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/aikyukyu.html

(2) AMDA International Medical Information Center

Ang AMDA ay nagbibigay ng serbisyong konsultasyon sa telepono kagaya ng pag-rekomenda sa mga pagamutan na mayroong konsultasyon sa iba pang mga banyagang wika at pagbigay ng impormasyon ukol sa medical welfare system.
 • Para sa medikal na konsultasyon
  • tumawag sa: tel. 03-6233-9266
  • Kung kailangan ng tagasalin sa medikal na konsultasyon tumawag sa : tel. 050-3405-0397
 • Bukas ng tanggapan :
  • Medikal na konsultasyon : Lunes ~ Biyernes 10:00 ~ 16:00
  • Medikal na konsultasyon na may tagasalin : Lunes ~ Biyernes 10:00 ~ 15:00
Ang konsultasyon ay isinasagawa sa simpleng Nihongo.
https://www.amdamedicalcenter.com/