Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
8 Banko
Living Guide Top
Tagalog Top
1 Sistema ng residency management
2 Sistema ng family registry
3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal
4 Pabahay
5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono
6 Pagtatapon ng Basura
7 Post Office at Delivery Companies
8 Banko
9 Trapiko
10 Buwis
11 Trabaho
12 National Health Insurance
13 National Pension Plan
14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay
15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency
16 Aksidente sa kalye
17 Pangangalaga ng bata
18 Welfare
19 Health checkups para sa mga adults
20 Edukasyon
21 Impormasyong Medikal
22 Konsultasyon at Pagpapayo
Pasilidad
23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad
24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon
25 Iba pang mga pampublikong pasilidad
26 Refuge (Shelter)
27 Mga Klinika at OspitalJapanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

8-1 Pagbukas ng bank account

Isulat ang mga impormasyong kailangan sa application form mula sa counter at ihanda ang iyong resident card at pasaporte. Gumamit ng selyo (seal) sa pagpirma sa inyong application form. Kung kayo ay magbubukas ng bank account, kayo ay bibigyan ng cash card, na maaaring gamitin sa pag withdraw ng pera sa mga ATM (automatic teller machine) o mula sa CD (cash dispenser).

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

8-2 Withdrawal at deposit

Maaaring mag-withdraw gamit ang bankbook at rehistradong selyo (seal) sa counter, o gumamit ng ATM o CD card. Subalit mas mainam gamitin ang cash card o ATM. Ipasok lamang ang iyong cash card at i-enter ang PIN number kung kayo ay nais mag-withdraw ng pera mula sa ATM. Maari din magdeposito sa ATM gamit ang cash card o bankbook.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

8-3 Remittance sa ibang bansa

3 uri ng remittance sa ibang bansa: remittance check, ordinary money order at telegraphic money order. Maaaring ipadala ang remittance check na inisyu ng banko sa pamamagitan ng koreo. Pero ang remittance sa ordinaryo o telegraphic money order ay mas mainam. Ang telegraphic money order ang pinakamabilis sa tatlo.