Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
13 National Pension Plan
Living Guide Top
Tagalog Top
1 Sistema ng residency management
2 Sistema ng family registry
3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal
4 Pabahay
5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono
6 Pagtatapon ng Basura
7 Post Office at Delivery Companies
8 Banko
9 Trapiko
10 Buwis
11 Trabaho
12 National Health Insurance
13 National Pension Plan
14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay
15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency
16 Aksidente sa kalye
17 Pangangalaga ng bata
18 Welfare
19 Health checkups para sa mga adults
20 Edukasyon
21 Impormasyong Medikal
22 Konsultasyon at Pagpapayo
Pasilidad
23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad
24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon
25 Iba pang mga pampublikong pasilidad
26 Refuge (Shelter)
27 Mga Klinika at OspitalJapanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

13-1 Ang Sistema ng National Pension

Lahat ng may edad na 20 paitaas subalit wala pang 60 taon gulang na naninirahan sa Japan, kasama ang mga dayuhang residente, ay kailangang magparehistro para sa pampublikong sistema ng pension. Para sa mga hindi naka-enrol sa ibang mga pension plans (hal. Ang Employees' Pension Insurance ) ay kailangang magrehistro para sa National Pension Plan.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

13-2 Paraan ng pagbayad ng National Pension Premium

Ang inyong babayarang national pension premiums ay ipapadala ng Japan pension service. Dalhin ang resibo sa bangko o ipa pang institusyon pinansyal para mabayaran ang premium.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

13-3 Mga klase at benepisyo ng Pension Plan

May basic pension para sa mga matatanda, para sa mga may kapansanan at "bereavement basic pension" (ang mga naiwang miyembro ng pamilya ay makakatanggap ng pension kung ang subscriber ay binawian ng buhay).

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

13-4 Ibinabalik na sumatotal na kabayaran

Para makatanggap ng pension, kailangang ang subscriber ay nakabayad ng 10 taon o higit pa . Para sa mga dayuhan na hindi naka-abot ng takdang kabayaran at nais bumalik sa sariling bansa, matatanggap ang buong halagang kabayaran kung ito ay ia-apply sa loob ng 2 taon pag-alis ng bansang Hapon.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

13-5 Social security agreement ng bansang Hapon at ibang bansa

Ang bansa ng Japan ay may ginawang kasunduan o social security agreements sa mga bansa ng Germany, UK, USA, Belgium, France, Canada, Australia, Netherlands, Czech Republic, Spain, Ireland, Brazil, Switzerland, Hungary, India, Luxembourg, Philippines, Slovakia, China,Finland,at Sweden.

Para sa detalye makipag-ugnayan sa tanggapan ng pensyon.

[Katanungan tungkol sa pensyon]
  • Fujimi-shi Hoken-Nenkin-ka Nenkin-kakari : tel.049-251-2711
  • Fujimino-shi Hoken-Nenkin-ka Hoken-Nenkin-kakari : tel. 049-262-9020
  • Miyoshi-machi Jumin-ka Hoken Nenkin-tanto : tel.049-258-0019
  • Homepage ng Japan nenkin-kikou