TOP
Japanese
Chinese
Korean
English
Portuguese
Tagalog
Vietnamese


1 Sistema ng residency management
1-1Ang resident "Zairyuu"card o Special permanent certificate “tokubetsu eijyuusha shoumeisho”
1-2 Banyagang Residente ay nakatala sa “Basic Residents Registration”
1-3 Proseso sa “municipal office”
1-4 Proseso sa “Regional Immigration Office”
1-5 Para sa impormasyon ng bagong sistema at pamamaraan

2 Sistema ng family registry
2-1 Rehistrasyon ng Panganganak
2-2 Notifikasyon ng pagkamatay
2-3 Rehistrasyon ng Pagpapakasal
2-4 Rehistrasyon ng Paghihiwalay
2-5 Naturalisasyon

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal
3-1 Paraan ng pagpaparehistro
3-2 Katibayan ng Seal Registration

4 Pabahay
4-1 Pagrenta
4-2 Pautang para sa pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono
5-1 Serbisyo sa Tubig
5-2 Elektrisidad
5-3 Gas
5-4 Telepono

6 Pagtatapon ng Basura
6-1 Paghihiwalay ng basura - mga nasusunog na basura
6-2 Paghihiwalay ng basura - recyclable plastics
6-3 Paghihiwalay ng basura - hindi nasusunog na basura
6-4 Paghihiwalay ng basura - hazardous o delikadong basura
6-5 Paghihiwalay ng basura - recyclable items
6-6 Paghihiwalay ng basura - malalaking basura
6-7 Mga basura na hindi kinukolekta ng siyudad

7 Post Office at Delivery Companies
7-1 Post office
7-2 Delivery companies

8 Banko
8-1 Pagbukas ng bank account
8-2 Withdrawal at deposit
8-3 Remittance sa ibang bansa

9 Trapiko
9-1 Rehistrasyon ay kailangan para maiwasan ang krimen
9-2 Regulasyon sa pagparada ng bisekleta
9-3Pagkuha ng bicycle casualty insurance
9-4 Pumapasadang bus at wagon sa siyudad at Life bus
9-5 Lisensya sa Pagmamaneho
9-6 Paraan ng pagkuha ng driver's license sa Japan
9-7 Insurance ng Sasakyan

10 Buwis
10-1 Klasipikasyon ng buwis at pagpa-file nito
10-2 Pagbabayad ng Resident's tax
10-3 Advisory center sa pagbabayad ng buwis

11 Trabaho
11-1 Sino ang maaaring magtrabaho
11-2 Paghahanap ng Trabaho

12 National Health Insurance
12-1 Dayuhan magpatala sa national health insurance
12-2 Paraan sa pag-enrol
12-3 National Health Insurance Tax (Premium)
12-4 Certifiko ng Health insurance ay pasaporte para sa pagpapagamot
12-5 Benepisyo
12-6 Espesyal na Pagsususring Medical
12-7 Resort facilities at Subsidy para sa kumpletong medical checkup

13 National Pension Plan
13-1 Ang Sistema ng National Pension
13-2 Paraan ng pagbayad ng National Pension Premium
13-3 Mga klase ng mga benepisyo ng Pension Plan
13-4 Ibinabalik na sumatotal na kabayaran
13-5 Social security agreement ng bansang Hapon at ibang bansa

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay


15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency
15-1 Lindol
15-2 Bagyo
15-3 Pamamalita sa wikang banyaga sa oras ng emerhensiya
15-4 Sunog at Rescue
15-5 Ambulansya
15-6 Ano ang gagawin sakaling may ballistic missile na maaring babagsak o tatama sa isang lugar

16 Aksidente sa kalye
16-1 Kung ang aksidente ay nangyari malapit sa iyo
16-2 Papaano tumawag sa 110
16-3 Ambulansya
16-4 Pagtawag ng emergency call mula sa mobile phone
16-5 Mutual Aid Traffic Accident Insurance Plan ng mga lokal na munisipalidad ng Saitama

17 Pangangalaga ng bata
17-1 Kung kayo ay buntis
17-2 Sa pagsilang ng inyong anak
17-3 Allowance at ayuda
17-4 Day Care Center (Nursery schools)
17-5 Family Support Center
17-6 Kosodateshien Center
17-7 Center para sa mga bata ・ Bahay para sa mga bata

18 Welfare
18-1 Mga Social workers at childcare workers
18-2 Insurance sa Nursing care at welfare para sa mga matatanda
18-3 Sistemang Medikal para sa Kouki koreisha
18-4 Welfare para sa may mga kapansanang pisikal
18-5 Welfare para sa mga may problemang pinansyal

19 Health checkups para sa mga adults
19-1Indibidwal na pangkalusugan at medikal na pagsusuri 
19-2 Grupong pangkalusugan at medical na pagsusuri

20 Edukasyon
20-1 Sistema ng Edukasyon sa bansang Hapon
20-2 Kindergarten
20-3 Elementarya at junior high school
20-4 Ayuda at konsultasyon
20-5 Nihonggo Class
20-6 Pagtuturo ng Nihonggo sa mga estudyanyeng banyaga

21 Impormasyong Medikal
21-1 Serbisyong medikal sa oras ng emergency
21-2 Information Center

22  Konsultasyon at Pagpapayo
22-1 Konsultasyon sa Kalusugan
22-2 Konsultasyon sa pag-aalaga ng mga bata
22-3 Konsultasyon sa Edukasyon
22-4 Iba pang Konsultasyon at Pagpapayo

  Pasilidad

 23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

23-1 City Hall, Town Hall
23-2 Culture Halls, Public Halls, Community Centers
23-3 Aklatan /Libraries
23-4 Museum, Pang-Sports na mga pasilidad
 24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

24-1 Fujimi-shi/Elementary School, Junior High School
24-2 Fujimino-shi/Elementary School, Junior High School
24-3 Miyoshi-machi/Elementary School, Junior High School
24-4 Senior High Schools, Universities
24-5 Day Nurseries (Nursery Schools)
24-6 Center para sa mga bata (pagkatapos ng eskuwela), Center para sa mga bata- Activity center para sa mga bata
 25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

25-1 Police stations
25-2 Fire stations
25-3 Post office
25-4 Emergency clinics na bukas kahit pista opisyal
25-5 Mga pasilidad na pang- welfare at pang -kalusugan
 26 Refuge(Shelter)

26-1 Fujimi-shi
26-2 Fujimino-shi
26-3 Miyoshi-machi
 27 Mga Klinika at Ospital 

27-1 Mga Hospital
27-2 Mga Klinika
27-3 Dental Clinics

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.